ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เก็บมาฝาก
dot
bulletราชการในพระองค์
bulletของใช้ - ของที่ระลึก
dot
Newsletter

dot
bulletHome
หน่วยฝึก - เครื่องหมายความสามารถรบพิเศษ ทร.

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

หมวดสุนัขทหาร :เป็นหน่วยรองของกองร้อยกองบังคับการและบริการ กองพันลาดตระเวน ที่นำสุนัขมาปฏิบัติงานทั้งทางยุทธวิธี การปฎิบัติการจิตวิทยา งานด้านกิจการพลเรือน จัดชุดลาดตระเวนสนับสนุนหน่วยรบทางยุทธวิธี ให้กับหน่วยระดับกองร้อยปืนเล็กจนถึงระดับกรมทหารราบ รวมทั้งจัดชุดสุนัขหน้าที่พิเศษให้การสนับสนุนหน่วยงานทางราชการและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

หมวดถอดทำลายอมภัณฑ์ :เป็นหน่วยงานในแผนกปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กองทดสอบสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีหน้าที่ทดสอบ ทดลอง ซ่อมบำรุง ถอดถอน ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลงแก้ไขเครื่องสรรพาวุธ ควบคุมสนามยิงอาวุธที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพาวุธทหารเรือ เก็บและถอดทำลายอมภัณฑ์ วัตถุระเบิดบนบกและวัตถุระเบิดใต้น้ำ และดำเนินกิจการประดาน้ำ

หมวดประดาน้ำ :เป็นหน่วยงานในแผนกปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กองทดสอบสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุที่จมน้ำ การสำรวจและซ่อมสร้างใต้น้ำ รื้อถอนสิ่งขีดขวางใต้น้ำ ทำความสะอาดตัวเรือใต้แนวปะการัง และการถวายความปลอดภัยทางน้ำ

กองพันลาดตระเวน :มีภารกิจในการลาดตระเวนและระวังป้องกันให้กับกองพลนาวิกโยธินหรือหน่วยที่ไปขึ้นสมทบ มีขีดความสามารถในการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก การปฏิบัติการส่งทางอากาศและการนำทาง ระวังป้องกันทั้งในระยะใกล้และระยะไกล สามารถปฏิบัติการรบพิเศษได้มีขีดจำกัด อีกทั้งยังสามารถทำการอย่างทหารราบได้เมื่อจำเป็น

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ :มีภารกิจจัดเตรียมกำลังสำหรับปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ และภารกิจพิเศษอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ขอบเขตความรับผิดชอบได้แก่ การต่อต้านการก่อการร้ายสากล การปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ การสำรวจและทำลายสิ่งกีดขวางหน้าหาด ตัดรอนเป้าหมายสำคัญๆทางทหารบริเวณที่จะยกพลขึ้นบก ดำเนินการข่าวทางลับ ก่อวินาศกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ค้นหาและถอดทำลายวัตถุระเบิด ปฏิบัติการสงครามนอกแบบ ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ เป็นต้น

กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน : เป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)มีหน้าที่วิจัย พัฒนา ประเมินค่า รวบรวมข้อมูลและดำเนินการเกี่ยวกับด้านเวชศาสตร์และการบิน กำหนดมาตรฐานการตรวจและควบคุมสุขภาพผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำและผู้ทำการบนอากาศยาน ให้การรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการปฏิบัติงานใต้น้ำและในอากาศยาน รวมทั้งโรคอื่นๆที่ต้องใช้ห้องปรับบรรยากาศ อีกทั้งยังให้การฝึกอบรมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคให้มีความรู้ด้านการเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน จนสามารถปฏิบัติหน้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งกลับทางอากาศของ พร.ได้

หลักสูตรรบพิเศษ :ชื่อเต็มคือ"หลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม" เป็นหลักสูตรยอดเยี่ยมสูงสุดของนาวิกโยธินไทย มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความชำนาญในการปฏิบัติการรบพิเศษ สามารถนำหน่วยทหารขนาดเล็กเข้าปฏิบัติการรบได้ทั้งทางภาคพื้นและทางทะเล ในพื้นที่ราบลุ่มป่าชายเลนและการสำรวจหาด มีทักษะและความชำนาญในการรบกลางคืน กำหนดระยะเวลาการฝึก ๑๓ สัปดาห์ หนว่ยรับผิดชอบการฝึกคือ แผนกวิชาการรบพิเศษ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร

หลักสูตรทำลายใต้น้ำจู่โจม :เป็นหลักสูตรยอดเยี่ยมที่สุดในบรรดาหลักสูตรรบพิเศษทั้ง ๔ เหล่า เนื่องจากระยะการฝึกที่ยาวนานกว่าทุกๆหลักสูตรรบพิเศษไทยถึง ๓๑ สัปดาห์ จึงเป็นหลักสูตรที่ฝึกหนักที่สุด จบยากมากที่สุด ด้วยความเข้มข้นของหลักสูตรที่เมื่อผู้เข้ารับการฝึกจบหลักสูตรแล้ว จะมีขีดสามารถในการปฏิบัติการรบแบบ ๓ มิติ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ(ในน้ำ,บนฟ้า,บนฝั่ง)การลาดตระเวนของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือขนาดเล็ก การรบในป่า การแทรกซึมทางน้ำโดยเรือเร็วเข้าโจมตีที่หมาย การดำน้ำทางยุทธวิธีเข้าสู่ที่หมายเพื่อปฏิบัติภารกิจ การหาข่าวทางลับ การโดดร่มเข้าสู่ที่หมายเพื่อปฏิบัติภารกิจ การรบในเมือง การต่อต้านการก่อการร้ายสากล มีความรู้ในเรื่องการคำนวณมากมายโดยเฉพาะในวิชาการดำน้ำ,เรื่องวัตถุระเบิดแบบต่างๆ และการสำรวจหาด ต้องรู้โดยละเอียดในวิชาการดังกล่าว หน่วยรับผิดชอบการฝึกคือ โรงเรียนสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

หลักสูตรส่งทางอากาศ :เป็นหลักสูตรแขนงหนึ่งของแผนกวิชาการรบพิเศษ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีความพิเศษนอกเหนือจากหลักสูตรส่งทางอากาศของเหล่าทัพอื่น คือ การโดดร่มลงทะเล ในเหล่าทัพอื่นจะโดดร่มลงพื้นแบบทั่วๆไป ในหลักสูตรนี้มีการโดดร่มตัวเปล่าลงพื้น ๒ ครั้ง โดดตัวเปล่าลงทะเล ๑ ครั้ง และโดดประกอบเครื่องสนาม อาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องใช้อีก ๒ ครั้ง โดยทั้ง ๕ ครั้งเป็นการโดดแบบสายดึงประจำที่(Static Line) ระยะเวลาการฝึก ๕ สัปดาห์

หลักสูตรนักประดาน้ำ :เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกข้าราชการกองทัพเรือที่ไม่เคยดำน้ำมาก่อนให้สามารถเป็นนักดำน้ำ และสามารถออกปฏิบัติภารกิจใต้น้ำได้อย่างสมบูรณ์ ใช้เวลาในการฝึกประมาณ ๖ เดือน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกมีทักษะเกี่ยวกับการเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ ฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ การดำน้ำโดยใช้อากาศภายในตัวเอง(SCUBA) การดำน้ำโดยใช้อากาศจากเบื้องบน(SSDS) การเชื่อมประสานและตัดใต้น้ำ การถ่ายภาพใต้น้ำ การค้นหาใต้น้ำ การยกวัตถุใต้น้ำ การใช้เครื่องมือช่างใต้น้ำ จนในที่สุดสามารถเป็นผู้ควบคุมการดำน้ำ โดยใช้ตำรา U.S.DIVING MANUAL(ผู้เข้ารับการฝึกทุกคนต้องผ่านการดำน้ำที่ระดับความลึก ๑๙๐ ฟุต) หน่วยรับผิดชอบการฝึกคือ แผนกปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กองทดสอบสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

หลักสูตรการหายใจด้วยเครื่องหายใจใต้น้ำทางยุทธวิธี :เป็นหลักสูตรที่เพิ่มพูนความสามารถในด้านการปฏิบัติการแทรกซึมใต้น้ำเข้าสู่ที่หมายบนฝั่ง หรือเรือที่ลอยลำในทะเล ซึ่งเน้นหนักที่การดำน้ำแบบ SCUBA เพื่อเข้าโจมตีที่หมาย การหาข่าว การชิงตัวประกัน การลักพาตัวบุคคล รวมทั้งการกำจัดเป้าหมายที่มีค่าสูงทางทหาร เป็นต้น หน่วยรับผิดชอบการฝึกคือ แผนกวิชาการรบพิเศษ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หลักสูตรเวชศาสตร์ใต้น้ำ :แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ

(๑) หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำและความกดบรรยากาศสูง

(Underwater And Hyperbaric Medicine For Physicians)

    ผู้เข้ารับการฝึกต้องสำเร็จการศึกษาระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเรียบร้อยแล้ว หลักสูตรนี้มุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในงานเวชศาสตร์ใต้น้ำและความกดบรรยากาศสูง ทั้งทางทหารและพลเรือน ตลอดจนสามารถควบคุมกำกับห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง (Hyperbaric Chamber:HBC)ได้ อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยจากการดำ ผู้ป่วยที่รักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง ตลอดจนการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูงได้ โดยใช้เวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร ๔ สัปดาห์

(๒) หลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์ใต้น้ำและความกดบรรยากาศสูง

(Underwater And Hyperbaric Nursing)

    ผู้เข้ารับการฝึกต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ หรือสถาบันอื่นที่กรมแพทย์ทหารเรือยอมรับ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลเรียบร้อยแล้ว หลักสูตรนี้มุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจงานเวชศาสตร์ใต้น้ำ ห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง และอันตรายจากความกดดันใต้น้ำ เข้าใจหลักการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากความกดดันใต้น้ำและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในห้องปรับบรรยากาศ โดยใช้เวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร ๑๒ สัปดาห์

    ทั้งสองหลักสูตรจะมีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี หรือการปฎิบัติหรือการทดลองในห้องปฎิบัติการ ณ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กองแพทย์ทหารเรือ หรือที่กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.) และที่หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.)

หลักสูตรนักถอดทำลายอมภัณฑ์กองทัพเรือ :หลักสูตรนี้จะแตกต่างจากการเรียนนักทำลายวัตถุระเบิดของอีก ๓ เหล่าตรงที่ใช้ระเวลาในการเรียนนานกว่า ประมาณ ๒๒ สัปดาห์ เนื่องจากต้องเรียนเรื่องวัตถุระเบิดใต้น้ำและอมภัณฑ์ และอีกความแตกต่างที่สำคัญ คือ

(๑) หากเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ผู้เรียนในหลักสูตรนี้ต้องจบหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือ

    หลักสูตรนักประดาน้ำมาก่อนแล้วเท่านั้น 

(๒) หากเป็นข้าราชการกองทัพบกหรือกองทัพอากาศ ก็ต้องรับราชการอยู่ในเหล่าสรรพาวุธ 

(๓) หากเป็นข้าราชการตำรวจ เนื่องจากไม่มีเหล่า สามารถเรียนได้ทันทีเมื่อมีโอกาส

ปัจจุบันแผนกปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ มีสถานะเป็นกองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบ

 กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน : เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ มีหน้าที่วิจัย พัฒนา ประเมินค่า รวบรวมข้อมูลด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน ดำเนินการเกี่ยวกับด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กำหนดมาตรฐานการตรวจ การควบคุมสุขภาพผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำและผู้ทำการบนอากาศยาน ให้การรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการปฏิบัติการใต้น้ำและในอากาศยานรวมทั้งโรคอื่นๆที่ต้องใช้ห้องปรับบรรยากาศ  อีกทั้งยังให้การฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เทคนิคให้มีความรู้ด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน จนสามารถทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งกลับทางอากาศของกรมแพทย์ทหารเรือได้
SEAL & MARINES

หน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
สอ.รฝ. - นปข.[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (7436)

สวัสดีครับพี่ฉลามชล วันก่อนได้ดูรายการเจาะใจ เทปที่เอากลุ่มพิธีกรไปฝึก กับกองพันลาดตระเวน เห็นชุด นย. เปลี่ยนมาใช้เครื่องหมายผ้าแบบสีพรางกันแล้ว

ถ้างั้น ตอนนี้นี่ระเบียบใหม่ที่ให้เปลี่ยนมาใช้เครื่องหมายผ้าสีพรางออกมาแล้วหรือครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น หมี (hwsc_ss-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-03-22 23:28:22[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
หมายเหตุ : ติดต่อสั่งซื้อสินค้า thai.patch@hotmail.com โทร. (081) - 8225240 เราไม่มีสาขา, สาขาย่อยและตัวแทนจำหน่ายครับ.