ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เก็บมาฝาก
dot
bulletราชการในพระองค์
bulletของใช้ - ของที่ระลึก
dot
Newsletter

dot
bulletHome
หน่วยฝึก - เครื่องหมายความสามารถรบพิเศษ ทอ.

  

 

  

  

 

 

 

 

 

กรมปฏิบัติการพิเศษ :มีหน้าที่เตรียมและใช้กำลังในการถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ อารักขาบุคคลสำคัญ ปราบปรามการก่อการร้ายสากล ปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางอากาศ สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ และปฏิบัติหน้าที่ตามแต่จะได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสนับสนุนส่งทางอากาศ :มีภารกิจหลักในการเก็บรักษาและซ่อมบำรุงร่ม การส่งกำลังทางอากาศ การสนับสนุนอุปกรณ์การโดดร่มให้กับนักโดดร่มจากอากาศยานเป็นประจำ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือจากภารกิจหลักในการสนับสนุนร่มบุคคลทั้งแบบยุทธวิธีมาตรฐาน (ร่มกลม) ร่มแบบยุทธวิธีความเร็วสูง (ร่มเหินเวหา) ร่มแบบยุทธวิธีวามเร็วสูงพิเศษ (ร่มกีฬา)แล้ว ยังได้คิดค้นดัดแปลงนำร่มบุคคลที่หมดอายุการใช้งานแล้ว มาทำเป็นร่มทิ้งบริภัณฑ์ทางอากาศ ซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

กองค้นหาและช่วยชีวิต :เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ หน้าที่และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเหมือนกับร้อย.๑ พัน.๒ กรม.ปพ.

ร้อย.๑ พัน.๒ ปพ.:เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศ มีหน้าที่หลักในการปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตนักบินในพื้นที่ปรกติและในพื้นที่การรบ เนื่องจากอากาศยานเกิดอุบัติเหตุ มีขีดความสามารถในการเข้าปฏิบัติการได้ทุกพื้นที่ ให้การช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ยังสามารถแปรสภาพกำลังเป็นชุดควบคุมการรบ (Combat Control Team:CCT) โดยให้การสนับสนุนกำลังทางอากาศในการเตรียมพื้นที่ร่อนลงจอดให้อากาศยาน ตำบลส่งลงสิ่งอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่ออากาศยานที่เข้าปฏิบัติการในพื้นที่อันตราย

หลักสูตรส่งทางอากาศ :ระยะเวลาในการฝึกศึกษาทั้งทางภาควิชาการและภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ๕ สัปดาห์ ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆของร่มชูชีพ,การลงสู่พื้น,การบังคับร่ม,การปฏิบัติบนอากาศยาน,การปฏิบัติเมื่อโดดร่มออกจากอากาศยานจริง ซึ่งจะทำการโดดคนละ ๕ ครั้ง(บางครั้งจะเพิ่มการโดดร่มในเวลากลางคืน ๑ ครั้ง)โดยเป็นการโดดแบบยุทธวิธีมาตรฐาน(โดยใช้ร่มกลมแบบ MC1-1C)ใช้สายดึงประจำที่(Static Line)ที่ความสูงประมาณ ๘๐๐ - ๑,๕๐๐ ฟุต

หลักสูตรเปลี่ยนแบบร่ม :หรือการฝึกแบบดิ่งพสุธา(เหินเวหา) เป็นการฝึกในขั้นที่สูงขึ้นจากการโดดแบบยุทธวิธีมาตรฐาน เนื่องจากร่มที่ใช้เป็นร่มเหลี่ยมที่มีความเร็วในการเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยอัตราเร็วสูง จึงต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกนานพอสมควร โดยจะฝึกภาคที่ตั้งประมาณ ๑ เดือน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเงื่อนเชือก,คุณลักษณะของร่ม,การแก้ไขเหตุติดขัดของร่ม,ลักษณะทางการโดดร่ม,ลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ เป็นต้น จากนั้นจะฝึกภาคอากาศอีก ๒ เดือน กว่าจะจบหลักสูตรนี้ได้ ผู้เข้ารับการฝึกจะทำการโดดร่มไม่น้อยกว่า ๕๐ ครั้ง โดยจะเริ่มตั้งแต่การโดดแบบต่อสาย ไปจนถึงการหกคะเมนตีลังกาในอากาศ สามารถแหวกว่ายในอากาศได้จนเกิดความชำนาญในการกระตุกร่มเอง

หลักสูตรค้นหาและช่วยชีวิต :มุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกมีขีดความสามารถในการโดดร่ม เพื่อภารกิจค้นหาและช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ในสภาวะอันตรายจากอากาศยานตก ทั้งในพื้นที่การรบและในพื้นที่ปกติ ทำการปฐมพยาบาลรวมไปถึงการผ่าตัดเล็กๆให้ผู้ที่รอรับการช่วยชีวิตในระหว่างที่รอการส่งกลับยังพื้นที่ปลอดภัย สามารถทำหน้าที่เป็นชุดควบคุมการรบ(Combat Control Team:CCT) และฝึกให้มีความชำนาญในการชิงตัวประกันหรือนักบิน(Personal Recovery Team:PRT)ที่อยู่ในความควบคุมของฝ่ายตรงข้ามกลับคืนมา

หลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ :หรือหลักสูตรคอมมานโด มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อร้ายสากลได้ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในรูปแบบของการปล้นยึดอากาศยาน(Hijacking) สามารถทำการจู่โจมเป้าหมายด้วยความเงียบ รวดเร็ว ใช้เวลาน้อย และทำให้ทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด เข้าปฏิบัติต่อเป้าหมายได้ด้วยการเดินเท้า ใช้ยานพาหนะหรือการส่งทางอากาศ สามารถใช้อาวุธปืนทุกชนิดได้อย่างแม่นยำและใช้วัตถุระเบิดทำลายสิ่งกีดขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งฝึกให้มีทักษะในการซ่อนพรางตัวเพื่อทำหน้าที่พลซุ่มยิง(Sniper)ได้เป็นเวลานาน

           ปัจจุบันหลักสูตรค้นหาช่วยชีวิตและหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษได้ถูกผนวกเข้าเป็นหลักสูตรเดียวกัน โดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า"หลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ" ทำให้หลักสูตรมีความเข้มข้นขึ้นตลอดระยะเวลาการฝึก ๖ เดือน

หลักสูตรนักทำลายวัตถุระเบิดกองทัพอากาศ :มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความสามารถในการค้นหา พิสูจน์ทราบ วิเคราะห์ ประเมินค่า เก็บกู้ ถอดแยก ทำลายอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และสิ่งอุปกรณ์ที่มีส่วนผสมของวัตถุระเบิด การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ การหาข่าวและรวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวกับเทคนิคในการทำลายวัตถุระเบิด ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลาในการฝึกศึกษาประมาณ ๑๒ สัปดาห์ มีกองทำลายวัตถุระเบิด  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นหน่วยรับผิดชอบ
SECURITY FORCES

กองพันทหารอากาศโยธินประจำฐานบิน
หน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (37300)
แผนกทำลายวัตถุระเบิด กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ยกฐานะเป็น กองทำลายวัตถุระเบิด โดยเป็น นขต.กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น surakij.c / EOD. 3 RTAF. (surakij-dot-c-at-unithai-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-28 17:32:44


ความคิดเห็นที่ 2 (37307)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับพี่

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai - patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-30 08:59:24


ความคิดเห็นที่ 3 (38443)
หาข้อมูลเก่งจัง เหมือนเคยเรียน จากLAST COMMANDO
ผู้แสดงความคิดเห็น COM (k123-at-HOTMAIL-dot-COM)วันที่ตอบ 2010-08-28 10:20:43


ความคิดเห็นที่ 4 (38555)
หน่วยทำลายวัตถุระเบิดของ ทอ.ปัจจุบันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมาก สังเกตุได้จากที่เมื่อก่อน นานๆจะเปิดสักครั้ง รอให้กำลังพลขาดจึงจะเปิด แต่เดี๋ยวนี้เปิดเอางบทุกปีโดยที่รุ่นก่อนยังบรรจุไม่หมด คนที่ตั้งใจและมีอุดมการไม่มีโอกาสเข้าไปทำงาน คนที่อยู่เมื่อมีทางที่ดีกว่าก็ลาออกไป คนตั้งใจอยากจะทำงานจริงๆ ก็ไม่มีโอกาส อยากให้ผู้ใหญ่พิจารณา คนอื่นนอกจากคนใกล้ชิดด้วย ด้วยความปรารถนาดี
ผู้แสดงความคิดเห็น เลือดeod แห่งกองทัพอากาศ วันที่ตอบ 2010-09-18 19:25:46


ความคิดเห็นที่ 5 (148769)

ผมไม่ค่อยได้เข้ามาอ่านในหน้านี้ พอมาอ่านจึงเห็นกระทู้ข้างต้น ผมคิดว่าบางทีมันก็มีหลายมุมมองนะครับ ก่อนนี้นาน ๆ เปิดทีเพราะว่าหน่วยมีฐานะแค่แผนก หน.หน่วยเป็น น.ท. เด๊ยวนี้ ยกฐานะเป็นกอง หน.หน่วยเป็น น.อ.มีกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เพิ่มขึ้นเยอะแยะ ก็อาจจะต้องเปิดหลักสูตรบ่อยขึ้น เพื่อรองรับการขยายหน่วย อย่าไปคิดมากเลยครับ คิดว่าทำเพื่อประเทศชาติดีกว่านะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น EOD 3 RTAF(2529) (surakij-dot-c-at-unithai-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-01 16:06:42[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
หมายเหตุ : ติดต่อสั่งซื้อสินค้า thai.patch@hotmail.com โทร. (081) - 8225240 เราไม่มีสาขา, สาขาย่อยและตัวแทนจำหน่ายครับ.