ReadyPlanet.com


กองบินตำรวจ


            เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๔๐ ปีกองบินตำรวจ (บ.ตร.)  ขอนำเสนอประวัติความเป็นมาพร้อม patch กองบินตำรวจ ดังนี้ครับ

กองบินตำรวจ

[ Police  Aviation  Division : PAD ]

ประวัติ

 • ปีพ.ศ. ๒๔๙๓...กรมตำรวจในสมัยนั้น เห็นว่าควรจะนำเอาอากาศยานเข้ามาใช้ในราชการกรมตำรวจ  ในด้านความช่วยเหลือปราบปรามโจรผู้ร้ายในถิ่นทุรกันดาร  ผู้ตรวจการจราจร  เพื่อช่วยเหลือสภาพการจราจรในจังหวัดพระนครและผู้ตรวจราชการ จึงเริ่มต้นด้วยการทดลองจัดตั้งเป็นหน่วยขนาดเล็กเรียกว่า "หน่วยบินตำรวจ" โดยกรมตำรวจได้ซื้ออากาศยานประเภทเฮลิคอปเตอร์แบบฮิลเลอร์ 360 จำนวน ๑ ลำ โดยให้ขึ้นการบังคับบัญชาต่อกองตำรวจนครบาลวังปารุสกวัน และให้เก็บรักษาเครื่องบินไว้ที่สนามเสือป่า  การทดลองได้ผลดีต่อทางราชการเป็นอย่างมาก

 

 • ปีพ.ศ.๒๔๙๖...สถานการณ์ในราชอาณาจักรลาว  มีทีท่าว่าจะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของราชอาณาจักรไทย  กระทรวงมหาดไทย  ได้มีคำสั่งตั้งกองบัญชาการตรวจรักษาชายแดน (ภาคอีสาน) ขึ้นเมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๒๔๙๖ และสถานการณ์ชายแดนภาคใต้มีความจำเป็นที่จะต้องปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต์ (จคม.) ร่วมกับรัฐบาลมาเลเซีย  จึงได้จัดหาอากาศยานเพิ่มมากขึ้น  มีทั้งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์  ทำให้สถานที่ไม่พอเก็บรักษา  กรมตำรวจจึงขอใช้สถานที่ในกองทัพอากาศดอนเมือง  จัดเป็นที่ตั้งหน่วยใหม่และเรียกชื่อว่า "กองสื่อสารทางอากาศ" ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  ทำหน้าที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการปราบปรามโจรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสนับสนุนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โดยได้จัดซื้อเฮลิคอปเตอร์แบบฮิลเลอร์ 12B จำนวน ๑๒ ลำ  เครื่องบินแบบเซสน่า 180 จำนวน ๒ ลำ  เครื่องบินแบบเซสน่า 195 จำนวน ๑ ลำ  และเครื่องบินแบบเฟลชเชอร์จำนวน ๑ ลำ

 

 • ปีพ.ศ.๒๔๙๗...ความจำเป็นในการใช้อากาศยานมีมากขึ้น  โดยเฉพาะการลำเลียงขนส่งทางอากาศ   กรมตำรวจจึงได้ซื้อเครื่องบินขนส่งขนาดเบาแบบซี - 47 จำนวน ๒ ลำ  และเฮลิคอปเตอร์แบบฮิลเลอร์ 12B อีก ๔ ลำ

 

 • ปีพ.ศ.๒๔๙๘...ได้จัดซื้อเฮลิคอปเตอร์แบบเอส - 55 จำนวน ๑ ลำ

 

 

 • ปีพ.ศ.๒๕๐๑...ได้ซื้อเครื่องบินแบบซี - 47 เพิ่มอีก ๒ ลำ

 

 • ปีพ.ศ.๒๕๐๓...ได้จัดตั้งหน่วยบินตำรวจน้ำขึ้นที่กองตำรวจน้ำ (รน.) เนื่องจากเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ ตั้งแต่การจัดตั้งตำรวจรักษาชายแดนต่อมาเป็นตำรวจตระเวนชายแดน
            กิจการด้านการบินของ หน่วยบินตำรวจ ได้ให้การสนับสนุนโดยตรงต่อตำรวจตระเวนชายแดนเป็นส่วนใหญ่หรืออาจกล่าวได้ว่าเกือบทั้งหมด ดังนั้นภารกิจและการปฏิบัติจึงเท่ากับว่า หน่วยบินตำรวจ ขึ้นการบังคับบัญชากับตำรวจตระเวนชายแดนโดยปริยาย ด้วยเหตุนี้ในการปรับปรุงการจัดของตำรวจตระเวนชายแดน

 

 • ปีพ.ศ.๒๕๐๔...ให้มีฐานะเป็นหน่วยขึ้นกับตำรวจภูธรเรียกว่า กองบัญชาการตำรวจภูธร (ฝ่ายชายแดน)  หน่วยบินตำรวจก็ได้รับการยกฐานะเป็น "กองกำกับการบินลำเลียง" ขึ้นกับฝ่ายสนับสนุนตำรวจภูธร (ฝ่ายชายแดน) มีชื่อย่อ คือ "กก.บล.ฝน.ชด."  ส่วนที่ตั้งยังคงอยู่ที่กองทัพอากาศดอนเมือง

         ในปีเดียวกันนี้  กรมตำรวจได้จัดซื้อเครื่องบินแบบเซสน่า 310F ชนิด ๒ เครื่องยนต์ จำนวน ๒ ลำ  และได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา (USOM) ให้เฮลิคอปเตอร์แบบ เอส - 55 อีก ๓ ลำ  เนื่องจากภารกิจของกองกำกับการบินลำเลียงได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางมิได้จำกัดเฉพาะการสนับสนุนตำรวจตระเวนชายแดนเท่านั้น  ยังต้องสนับสนุนตำรวจภูธร  และส่วนราชการอื่นๆอีกเป็นอันมาก  และฝ่ายช่วยเหลือของสหรัฐฯ เห็นว่า หลายหน่วยงานในกรมตำรวจมีความต้องการอากาศยานไว้ใช้ในราชการของตนเอง เช่น ตำรวจน้ำ (รน.) ตำรวจป่าไม้ (ปม.)  และตำรวจดับเพลิง (ดพ.)  หากให้มารวมกันก็คงเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น


            กรมตำรวจจึงได้มีแนวความคิดที่จะยกฐานะกองกำกับการบินลำเลียงฝ่ายสนับสนุนตำรวจตระเวนชายแดน  ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ (บก.) ขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ โดยได้รับความเห็นชอบและการสนับสนุนจากUSOMและกรมวิเทศสหการซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารงานรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ แนวความคิดนี้ได้ข้อยุติเมื่อ ๒๖ มิ.ย.๒๕๑๐  โดยกรมตำรวจได้ยกฐานะกองกำกับการบินลำเลียงและหน่วยบินตำรวจน้ำ  ทดลองจัดตั้งเป็น "กองบินตำรวจ" โดยแต่งตั้งให้ พ.ต.อ.พิชิต รักษนาเวศ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรชายแดน  ทำหน้าที่ผู้บังคับการกองบินตำรวจอีกตำแหน่งหนึ่ง  จากนั้นได้สร้างอาคารที่ทำการต่างๆขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๑๑ แล้วเสร็จในปีพ.ศ.๒๕๑๒ ในเนื้อที่ประมาณ ๒๒๒ ไร่  ส่วนที่ตั้งในกองทัพอากาศดอนเมืองก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิม

 

 • วันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๑๒...ได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งกองบินตำรวจขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ  ขึ้นตรงต่อกรมตำรวจเรียกว่า "กองบินตำรวจ"

 

 •  

ที่มา: http://tpad.police.go.th/profile.html

วารสาร ๔๐ ปี กองบินตำรวจ : http://tpad.police.go.th/ceremony.htmlผู้ตั้งกระทู้ patch (patch_2901-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-01-05 23:26:57 IP : 110.49.10.231


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1387249)
เพิ่งได้ patch ของฝูงบิน ๕ อากาศยานปีกติดลำตัว มีที่ตั้งอยู่ที่สนามบินดอนเมืองครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น patch (patch_2901-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-22 21:46:12 IP : 110.49.193.73[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.