ReadyPlanet.com


Patch นี้มีเรื่องราว (BT - 67 & Nomad)...๑๔


            ในที่สุดกระทู้ซุ่มโป่งตอนที่ ๑๔ ก็เรียบเรียงเสร็จเสียที  ในตอนนี้จะกล่าวถึง Patch อากาศยาน ๒ แบบที่ประจำการ ณ กองบิน ๔๖ พิษณุโลก  ทั้งนี้เนื่องจากปีนี้เป็น"ปีที่ ๑๐ ของเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก [ บ.ล.๒ ก : BT - 67 ] และเป็นปีที่ ๒๕ ของเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๙ [ บ.ล.๙ : NOMAD ]" เข้าวางกำลัง ณ ฐานบินพิษณุโลก

 

(๑)  เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก [ บ.ล.๒ ก ]

            ย้อนหลังไปเมื่อ ๖๐ ปีที่แล้ว  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ , สงครามเกาหลี  จนกระทั่งมาสู่สงครามเวียดนาม  เครื่องบินลำเลียงแบบ C - 47A [ DAKOTA ] มีบทบาทอย่างมากในแต่ละยุคการสงครามที่ผ่านมา  โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่สำคัญในการนำกำลังกองทัพสหรัฐฯและสัมพันธมิตรเข้าไปหลังแนวปะทะของฝ่ายตรงข้าม  อีกทั้งยังใช้ในการขนส่งยุทธปัจจัยอื่นๆได้อีกด้วย

                  รัฐบาลและกองทัพอากาศในขณะนั้นได้เล็งเห็นคุณสมบัติอันโดดเด่นต่างๆของเครื่องบินรุ่นนี้  จึงได้รับเข้าประจำการในปีพ.ศ.๒๔๙๐  ด้วยความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐฯ  และกำหนดชื่อว่า "เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ [ บ.ล.๒ : C - 47A ]" โดยให้เข้าวางกำลังครั้งแรก ณ ฝูงบิน ๖๑  กองบินน้อยที่ ๖  มีภารกิจในการลำเลียงและส่งกลับ , การลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ  และสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา  และยังได้รับสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการเป็นเครื่องบินพระที่นั่งสนองพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ

            ปีพ.ศ.๒๕๒๐ บ.ล.๒ (C - 47A) ถูกดัดแปลงให้เป็น "เครื่องบินโจมตีลำเลียงแบบที่ ๒ [ บ.จล.๒ : AC - 47A ]"  โดยสามารถติดตั้งปืนกลอากาศ ๓ ลำกล้อง  จำนวน ๓ กระบอก / ๑ อากาศยาน  และได้ย้ายอากาศยานที่ดัดแปลงแล้วนี้ไปที่ฝูงบิน ๔๐๒  กองบิน ๔  ตาคลี  ใช้นามเรียกขานฝูงว่า "SPOOKY"

            ต่อมาเมื่อภารกิจด้านการปราบปรามลดลง  กองทัพอากาศได้ทำการดัดแปลง บ.จล.๒ (AC - 47A) ให้สามารถสนับสนุนโครงการฝนหลวงพิเศษตามแนวพระราชดำริ  จากความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนอากาศยานในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงนี้เอง  กองทัพอากาศจึงได้ตกลงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการว่าจ้างบริษัท BASLER  TURBO  CONVERSIONS  Co.,Ltd จากประเทศสหรัฐฯ  ให้ทำการดัดแปลงและปรับปรุง บ.ล.๒ (C - 47A) และ บ.จล.๒ (AC - 47A) ให้สามารถสนับสนุนภารกิจนี้ได้  อีกทั้งยังให้สามารถใช้เป็นเครื่องบินลำเลียงในราชการได้ต่อไป

            หลังจากการดัดแปลงปรับปรุงเสร็จสิ้น...บ.ล.๒ (C - 47A) และ บ.จล.๒ (AC - 47A) ก็ได้ชื่อใหม่ว่า "เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก [ บ.ล.๒ ก: BT - 67 ]" ( BT - 67 ย่อมาจากแบบของเครื่องยนต์รุ่น Basler  Turbo - 67 ) และได้ดัดแปลงเพิ่มเติมเรื่อยมา  ทำให้มีสมรรถนะต่างๆดีขึ้น  เพื่อรองรับกับภารกิจสำคัญๆ  อาทิ  โครงการฝนหลวงพระราชดำริ , การบินโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า  และภารกิจบินดับไฟป่า  เป็นต้น

            ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๑ ที่ บ.ล.๒ ก เข้าประจำการ ณ ฝูงบิน ๔๖๑  กองบิน ๔๖  พิษณุโลก  ก็ได้สร้างชื่อเสียงและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของกองทัพอากาศเรื่อยมาจวบจนถึงปัจจุบัน...ล่วงเข้าปีที่ ๑๐ แห่งการบรรจุประจำการ  www.thaipatch.com/ ขอนำเสนอความภาคภูมิใจของเหล่าเจ้าหน้าที่ฝูงบิน ๔๖๑ ทุกท่าน  ที่ได้สะท้อนออกมาโดยผ่านศิลปะบนแผ่นผ้าปักนี้ครับ

 

  

   

(๒)  เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๙ [ บ.ล.๙ : NOMAD ]

            หลังจากที่เครื่องบินโจมตีลำเลียงแบบที่ ๒ [ บ.จล.๒ : AC - 47A ] ของฝูงบิน ๔๐๒ ถูกปลดประจำการลง  กองทัพอากาศจึงได้จัดหาอากาศยานแบบใหม่เพื่อรองรับภารกิจการปราบปรามในขณะนั้น

            ปีพ.ศ.๒๕๒๕ เครื่องบินลำเลียงแบบ N - 22B ๒ เครื่องแรกได้บินจากประเทศออสเตรเลียมาถึงประเทศไทย  และเข้าบรรจุประจำการ ณ ฝูงบิน ๔๐๒  กองบิน ๔  ตาคลี  ใช้นามเรียกขานฝูงว่า "VAMPIRE" และได้ถูกดัดแปลงให้สามารถติดตั้งปืนใหญ่อากาศ MADSEN ขนาด ๒๐ มม.แบบ M.197 กำหนดชื่อว่า "เครื่องบินโจมตีลำเลียงแบบที่ ๙ [ บ.จล.๙ : NOMAD ]"

            เดือน ก.ย.๒๕๒๗ บ.จล.๙ ได้เคลื่อนย้ายกำลังเข้าประจำการ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ ฝูงบิน ๔๖๑  กองบิน ๔๖  พิษณุโลก  และได้ทยอยเข้าประจำการจนครบ ๒๐ เครื่องในปีพ.ศ.๒๕๓๐

            บ.จล.๙ ได้ปฏิบัติภารกิจร่วมรบกับกำลังทางภาคพื้นในยุทธการสำคัญ คือ ยุทธการภูคา  และจากการที่รัฐบาลในขณะนั้นใช้นโยบายการเมืองนำการทหารตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๖๖ / ๒๓ (รายละเอียดนโยบายติดตามอ่านได้ที่กระทู้...Pacth นี้มีเรื่องราว...ตอนที่ ๑๐)  ทำให้แนวร่วมผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จำนวนมากได้กลับใจเข้าเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย  บทบาทในการสู้รบของ บ.จล.๙ จึงได้ลดน้อยลง

            ปีพ.ศ.๒๕๓๐ กองทัพอากาศ เริ่มทยอยดัดแปลง บ.จล.๙ เพื่อให้เป็น "เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๙ [ บ.ล.๙ : NOMAD ]"  สำหรับรองรับภารกิจ  อาทิ  รับ - ส่งบุคคลสำคัญ , ติดตั้งลำโพงเพื่องานปฏิบัติการจิตวิทยา , ส่งกลับสายแพทย์ , ลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ  เป็นต้น

            ปีพ.ศ.๒๕๓๕  เครื่องบินจำนวน ๖ เครื่อง  ถูกดัดแปลงให้สามารถปฏิบัติภารกิจฝนหลวงพระราชดำริ

            เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๕๑ ที่ผ่านมา  เป็นวันครบรอบปีที่ ๒๕ แห่งการบรรจุประจำการ บ.ล.๙ เข้าประจำการ ณ ฝูงบิน ๔๖๑  กองบิน ๔๖  พิษณุโลก  ในวาระสำคัญนี้ www.thaipatch.com/ ขอนำเสนอ Patch ที่ระลึกที่จัดทำขึ้นในวาระนี้ด้วย  และขอย้อนรำลึกไปเมื่อคราวครบรอบ ๒๓ ปีแห่งการบรรจุประจำการ  ในครั้งนั้นก็มีการจัดทำ Patch ที่ระลึกด้วยเช่นกัน

  

  

ขอขอบคุณ : พ.อ.อ. กมล  ทาวงศ์ / เอื้อเฟื้อภาพเครื่องบิน NOMADผู้ตั้งกระทู้ ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-10-04 12:57:36 IP : 125.24.39.212


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1301208)

สวยครับทั้ง 2 แบบ  แต่ขอภัยถ้าไม่ได้ใช้บริการนะครับ  แต่มี patch ของเครื่องแบบ C - 47 และ AC - 47 สมัยที่ประจำการในฐานบินน่านมาฝาก  ได้รูปมาจากท่าน น.อ.จีระ  ภู่โกสีย์ครับ  (ส่งรูปทางเมล์นะครับ)

ผู้แสดงความคิดเห็น patch (patch_2901-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-10-04 20:29:54 IP : 202.149.25.241


ความคิดเห็นที่ 2 (1348372)

25th  ANNIVERSARY  OF  VAMPIRE

            เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๕๒...นาวาอากาศเอก  สรกฤต  มังสิงห์  ผู้บังคับการกองบิน ๔๖  เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๔๖๑ ครบรอบ ๒๕ ปี  ในการนี้ได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักบินพร้อมรบ

  • เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก  [ บ.ล.๒ ก : BT - 67 ] รุ่นที่ ๑๙
  • เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๙  [ บ.ล.๙ : NOMAD ] รุ่นที่ ๖๐

และพิธีประดับ Patch แก่นักบินที่มีชั่วโมงกับ บ.ล.๒ ก ครบ ๑,๐๐๐ และ ๒,๐๐๐ ชั่วโมงด้วย

 

ขอขอบคุณ : ภาพจากเว็บไซท์กองบิน ๔๖

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-09-25 16:02:33 IP : 125.24.65.108


ความคิดเห็นที่ 3 (3034833)

NOMAD  THE  LAST  FLIGHT

            เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธ.ค.๒๕๕๘ พลอากาศโท มานะ ประสพศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ (รองเสธ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีปลดประจำการเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๙ [ บ.ล.๙ : NOMAD ] ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นนักบินทำการบิน บ.ล.๙ จากกองบิน ๔๖ ไปยังกองบิน ๖ เพื่อนำเข้าตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติต่อไป

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-07-08 23:47:03 IP : 125.24.85.138[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.