ReadyPlanet.com


Patch นี้มีเรื่องราว (ใต้ร่มเย็น)...๗


           ในตอนที่ ๙ นี้เป็น Patch ที่เกี่ยวข้องนโยบายที่สำคัญฉบับหนึ่ง  ไปดูเนื้อหากัน...

 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ ๖๖ / ๒๓

เรื่อง  นโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์

 

๑. ทั่วไป

            ๑.๑  สถานการณ์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆทั่วทุกภูมิภาค  วิกฤตการณ์ดังกล่าวเกิดจากปัญหาหลักในเรื่องการขาดพลังงานความแตกต่างในดุลยอำนาจของอภิมหาอำนาจและความขัดแย้งของโลกในค่ายสังคมนิยม  สถานการณ์โดยทั่วไปได้เปลี่ยนเข้าสู่สภาพการเผชิญหน้าในรูปแบบของสงครามเย็น  อันมีผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยอย่างที่สุด

            ๑.๒  พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยังดำรงเจตนาอันแน่วแน่ในการทำสงครามปฏิวัติเพื่อยึดอำนาจรัฐ  โดยใช้เงื่อนไขประชาชาติประชาธิปไตยเป็นหลักและเงื่อนไขอื่นๆที่เปิดให้สนับสนุน  ได้พลิกแพลงสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปให้เป็นประโยชน์ต่อตน  โดยให้ความสำคัญอย่างที่สุดต่อการสร้างแนวร่วมทุกระดับเพื่อสร้างสถานการณ์ปฏิวัติและสร้างสถานการณ์สงครามต่างลัทธิ  โดยมีจุดม่งหมายสำคัญในการเปลี่ยนความขัดแย้งภายในให้เป็นสงครามประชาชาติ  การปฏิวัติในท้องถิ่นได้เปลี่ยนสภาพจากป่าพึ่งป่าเป็นป่าพึ่งเมืองเพื่อสอดคล้องกับนโยบายการสร้างแนวร่วมดังกล่าว  ความแตกแยกทางความคิดในขบวนการ  โดยเฉพาะข้อสงสัยในเรื่องความสำเร็จในการปฏิวัติประชาธิปไตยโดยชนชั้นกรรมาชีพเป็นจุดอ่อนที่สำคัญที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานี้

            ๑.๓  รัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างเคร่งครัด  บริหารราชการแผ่นดินโดยคำนึงถึงความผาสุกของประชาชน  ยึดมั่นในการประสานผลประโยชน์ของคนในชาติและในเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย  ยึดถือหลักการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคมโดยเที่ยงธรรมและสันติวิธี  รวมทั้งจะปลูกฝังให้คนไทยทุกคนยึดมั่นในอุดมการณ์ดังกล่าว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  ปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพในการรับใช้ประชาชน  และให้สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ให้กองทัพมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการป้องกันประเทศและรักษาไว้ซึ่งเอกราชของชาติ  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  รัฐบาลถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญและเร่งด่วนในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์  อันเป็นสาเหตุสำคัญยิ่งในการบั่นทอนความมั่นคงของชาติ

 

๒. วัตถุประสงค์

            เพื่อยุติสถานการณ์สงครามปฏิวัติของคอมมิวนิสต์  อันมีความสำคัญและเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างที่สุดของประเทศให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว

 

๓. นโยบาย

            ต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วด้วยการรุกทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง  เน้นหนักในการปฏิบัติทั้งปวงเพื่อลิดรอนทำลายขบวนการแนวร่วมและกองกำลังติดอาวุธ  เพื่อยุติสถานการณ์ปฏิวัติ  ยับยั้งการปฏิบัติเพื่อสร้างสถานการณ์สงครามประชาชาติด้วยนโยบายเป็นกลาง  และขยายผลจากโอกาสที่เปิดให้  เพื่อเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ด้วยอาวุธมาเป็นการต่อสู้ในแนวทางสันติ

 

๔. การปฏิบัติ

            ๔.๑  ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็ว  หลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่างๆซึ่งอยู่ในสภายืดเยื้ออันเป็นความประสงค์ของฝ่ายตรงข้าม  การจะเอาชนะดังกล่าวได้โดยรวดเร็วจะต้องกลับเป็นฝ่ายรุกทางการเมือง  ซึ่งได้แก่การปฏิบัติทั้งสิ้นที่ส่งผลให้ประชาชนสำนึกว่าแผ่นดินนี้เป็นของตนที่จะต้องปกป้องรักษา  ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของการปกครอง  และได้ผลประโยชน์ตลอดระยะเวลาของการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์  งานการเมืองเป็นสิ่งชี้ขาด  งานทหารจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้บรรลุภารกิจงานการเมืองเป็นสำคัญ

            ๔.๒  ขจัดเหตุแห่งความไม่เป็นธรรมในสังคมทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างเฉียบขาด  ทำลายการกดขี่ขูดรีดทั้งสิ้น  สร้างความปลอดภัยให้เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

            ๔.๓  กำหนดการปฏิบัติให้มีการประสานประโยชน์ระหว่างชนชั้น  เสียสละผลประโยชน์ของชนชั้นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องทีจิตใจที่เป็นธรรม  และเข้าใจปัญหาของประชาชนทุกชนชั้น  และสำนึกว่าประชาชนทุกชนชั้นต่างก็มีจิตใจรักประเทศชาติ  และพร้อมที่จะเสียสละเพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

            ๔.๔  ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพให้มีความสามารถในการปกครองตนเอง  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกชนชั้นและสาขาอาชีพได้มีส่วนร่วมทางการเมือง  กำหนดวิธีการให้ได้รับรู้ปัญหาของประชาชน  ให้ถือความต้องการของประชาชนป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการ

            ๔.๕  สนับสนุนการจัดตั้งขบวนการประชาธิปไตยทั้งสิ้นที่มีอยู่  โดยคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของกลุ่มชนชั้นนั้นๆอันพึงจะมี  ให้ระมัดระวังและอย่าสับสนระหว่างขบวนการประชาธิปไตยกับขบวนการคอมมิวนิสต์ที่แอบแฝงโดยยกประชาธิปไตยนำหน้า

            ๔.๖  ภารกิจของเจ้าหน้าที่ทั้งพลเรือน  ตำรวจ  ทหาร  ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์  มีทั้งการต่อสู้โดยใช้กำลังอาวุธ  และการปฏิบัติในด้านการเมืองด้วยกันทั้งสิ้น  ขอบเขตและระดับของการปฏิบัติงานในการต่อสู้โดยใช้กำลังอาวุธอาจแตกต่างกันออกไปบ้าง  แต่ภารกิจในด้านการเมืองซึ่งเป็นเรื่องหลัก  มีความทัดเทียมกันทุกประการ  การปฏิบัติด้วยกำลังอาวุธให้พิจารณาประเภท  ขนาดกำลัง  และยุทธวิธี  ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อกดดัน  ลิดรอน  ทำลายกองกำลังติดอาวุธโดยต่อเนื่อง

            ๔.๗  ปฏิบัติต่อผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือผู้หลงผิดที่เข้ามอบตัว  หรือจับได้อย่างเพื่อนประชาชนร่วมชาติ  ชี้แจงเพื่อให้ได้เข้าใจถึงโยบายของรัฐบาลในปัญหานี้อย่างถ่องแท้  ช่วยเหลือให้ใช้ชีวิตใหม่ร่วมกันต่อไปในสังคมอย่างเหมาะสม

            ๔.๘  ให้ความสำคัญการต่อสู้ในเมืองให้มากที่สุด  เพื่อขจัดการจัดตั้งและขยายแนวร่วมตามแนวทางการเมืองสนับสนุนป่า  และการขัดขวางการสร้างสถานการณ์ปฏิวัติ  และสถานการณ์สงครามประชาชาติ  สถานการณ์ปฏิวัติมีรูปแบบในการโดดเดี่ยวรัฐบาลจากประชาน  ทำลายรัฐบาลให้อ่อนแอ  การทำลายหรือช่วงชิงการนำกระบวนการประชาธิปไตย  อันเป็นศัตรูของคอมมิวนิสต์  การสร้างสถานการณ์สงครามประชาชาติจะอาศัยแนวร่วมซึ่งมีแทรกอยู่ทุกระดับเพื่อสร้างประชามติ  และนำชาติไปสู่การสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน  อันจะสนับสนุนให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสามารถปฏิวัติได้สำเร็จ  หากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยบรรลุผลสำเร็จในการจัดตั้งและขยายแนวร่วมในเมืองได้  จะสามารถดำรงขีดความสามารถในการรุกทางการเมือง  สามารถสร้างความสับสนทางการเมือง  ความวุ่นวายในทางเศรษฐกิจ  และสามารถสร้างกระแสคลื่นของประชาชนส่วนใหญ่ไปแนวทางที่ต้องการได้  จะต้องทำความเข้าใจว่าการสร้างแนวร่วมในเมืองนี้ยากที่จะมองเห็นได้แจ่มชัด  เพราะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะดำเนินการนโยบายอาศัยตัวแทนในรูปแบบต่างๆ  และการใช้เหตุการณ์เฉพาะกรณีให้เป็นไปเสมือนความขัดแย้งโดยทั่วไป  นับว่าอันตรายอย่างยิ่ง

            ๔.๙  การข่าว  การจิตวิทยา  ประชาสัมพันธ์  เป็นมาตรการอันสำคัญและให้ดำเนินการในลักษณะเชิงรุกอย่างมีแผน  และสอดคล้องกับการปฏิบัติทุกขั้นตอน

 

๕. การบริหาร

            ๕.๑  การต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์นั้น  เป็นภารกิจที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติ  จึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบสุงสุดของรัฐบาล  ให้กระทรวง  ทบวง  กรมและองค์การต่างๆ  กำหนดแผนโครงการและการปฏิบัติทั้งสิ้นให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งนโยบายนี้

            ๕.๒  สภาความมั่นคงแห่งชาติรับผิดชอบในการเสนอคณะรัฐมนตรี  ในเรื่องอันเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง

            ๕.๓  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเป็นกองอำนวยการเฉพาะกิจ  มีผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไป  เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามนโยบายและการสั่งการ  ตลอดจนการประสานงานของกระทรวง  ทบวง  กรม  และองค์การที่เกี่ยวข้อง  มีอำนาจหน้าที่ในการให้คุณให้โทษที่เป็นผลต่อข้าราชการพลเรือน  ตำรวจ  ทหาร  และบุคคลอื่นๆ  ซึ่งผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไปได้แต่งตั้งจากส่วนราชการต่างๆมาปฏิบัติงาน

            ๕.๔  การสนับสนุนงบประมาณในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์  ให้ถือว่ามีความเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ

            ๕.๕  บรรดาคำสั่ง  ระเบียบ  หรือข้อบังคับซึ่งขัดแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

            ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

            สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน  พุทธศักราช ๒๕๒๓

            พลเอก (ลงนาม) เปรม  ติณสูลานนท์

            (เปรม  ติณสูลานนท์)

            นายกรัฐมนตรีผู้ตั้งกระทู้ ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-09 11:49:24 IP : 125.24.8.105


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1288492)

สวัสดีครับคุณปาทังก้าและนักสะสมทุกท่าน...ก็แค่ไม่อยากเห็นความขัดแย้งในบ้านเมืองเหมือนกับในยุคนั้น  เฉกเช่นเดียวกันกับปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคนี้  อยากเห็นสันติสุขบังเกิดขึ้นในบ้านเมืองเสียที่  มิใช่เพียงแค่อยากให้ใต้ร่มเย็นอย่างเดียว  แต่ผมอยากให้พี่น้องร่วมชาติของผมทั่วทุกภาค...ร่มเย็นเป็นสุขเสมอกัน

เพื่อให้เข้ากับกระทู้ที่จั่วหัวไป...ว่าแล้วก็มี Patch มาอวด  จัดทำขึ้นเพื่อใช้งานในส่วนของกำลังพลกองทัพอากาศที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยประกอบเป็นกองกำลังเฉพาะกิจ (นักบิน, เจ้าหน้าที่ E.O.D., ทหารราบอากาศโยธิน  และเจ้าหน้าที่ช่างฝ่ายต่างๆ) ภายใต้ชื่อ "กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ [ กกล.ทอ.ฉก.๙ ]"

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-07-09 18:40:23 IP : 125.24.21.56


ความคิดเห็นที่ 2 (1288555)

ผมเพิ่งได้มาจากนายทหารท่านนึงที่ประจำการอยู่ที่นั่นครับ  พื้นเป็นอีกสีนึงฝากรูปไว้ในอีเมล์ช่วยนำเสนอด้วยครับ (แล้วแบบนี้พอจะมีเหลือให้ผมสักชิ้นไหมครับ จะได้โอนเพื่อไปอีกเช่นเดิมครับ แฮะๆ...)

ผู้แสดงความคิดเห็น patch (patch_2901-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-07-09 23:44:51 IP : 202.149.24.161[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.