ReadyPlanet.com


Patch นี้มีเรื่องราว (L - 39ZA/ART)...๒๖


            เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ส.ค.๒๕๕๗ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ.ได้เป็นประธานในงานฉลองครบรอบ ๒๐ ปีเครื่องบินฝึกขับไล่แบบที่ ๑ [บ.ขฝ.๑ : L - 39ZA/ART] โดยได้ให้เกียรติเป็นนักบินที่ ๒ ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้ากองบิน ๔  ตาคลี  จ.นครสวรรค์

            ทั้งนี้ บ.ขฝ.๑ ได้เข้าประจำการใน ทอ.เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๗ จำนวน ๔๐ เครื่อง  โดยมีการตอบสนองภารกิจของทางกองทัพที่ได้รับมอบหมายเรื่อยมา  อาทิ  การฝึกนักบินขับไล่ โจมตี  การค้นหาและช่วยเหลือชีวิตในพื้นที่ราบ  การเข้าร่วมฝึกกับประเทศพันธมิตร  จวบจนปัจจุบัน บ.ขฝ.๑ ได้ปฏิบัติงานให้กับ ทอ.มาแล้วกว่า ๒๐ ปี  ทำการบินมาแล้วรวมกว่า ๙๐,๐๐ ชั่วโมงบิน  ทำการฝึกนักบินขับไล่แบบรวมไปแล้วจำนวน ๓ รุ่น  และนักบินขับไล่โจมตีขั้นต้นไปแล้วอีกจำนวน ๓๙ รุ่น

ในการนี้ได้มีการตกแต่งสีแพนหางทางดิ่งของ บ.L - 39ZA/ART จำนวน ๒ เครื่อง

 • บ.ขฝ.๑ - ๑๗ / ๓๗ หมายเลขเครื่อง ๔๐๑๐๙ Serial  No. : 365419
 • บ.ขฝ.๑ - ๒๘ / ๓๗ หมายเลขเครื่อง ๔๑๑๓๓ Serial  No. : 365504

 

ความเป็นมาโครงการ

            ในปีพ.ศ.๒๕๓๖ ทอ.โดยพล.อ.อ. ม.ร.ว. ศิริพงษ์  ทองใหญ่ ผบ.ทอ.ในขณะนั้น  ได้ดำเนินการจัดหาเครื่องบิน L - 39ZA/ART จากบริษัท AERO  VODOCHODY จำกัด  ประเทศสาธารณรัฐเชก  เพี่อใช้ในภารกิจ อาทิ ฝึกนักบินขับไล่ / โจมตี, สนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด (Close  Air  Support : CAS)  และค้นหา - ชีวิตในพื้นที่การรบ (CSAR)  โดยได้ส่งนักบินลองเครื่องต้นแบบและผู้เชี่ยวชาญจำนวน ๔ นาย ได้แก่

 • น.ท. วรฉัตร  ธารีฉัตร (นักบินลองเครื่องต้นแบบ)
 • น.ต. วีรวุธ  ภู่เย็น (นักบินลองเครื่องต้นแบบ)
 • น.ต. วัฒนชัย  เจริญรัตน์ (ผู้เชียวชาญระบบสรรพาวุธ)
 • ร.ท. จรัสพงษ์  ถวายทรัพย์ (ผู้เชี่ยวช่ญระบบสื่อสาร)

ไปศึกษาปรับปรุงระบบต่างๆของเครื่องบินให้มีระบบแบบโลกตะวันตกที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน อาทิ ปรับระบบห้ามล้อที่แต่เดิมใช้มือติดตั้งที่คันบังคับมาเป็นระบบห้ามล้อที่ใช้เท้าเหมือนกับเครื่องบินที่ ทอ.มีประจำการอยู่  พร้อมทั้งดัดแปลงระบบอาวุธและระบบเดินอากาศให้สมบูรณ์แบบ  โดยความรับผิดชอบของบริษัท ELBIT จากประเทศอิสราเอล  จนนับได้ว่า บ.L - 39ZA/ART เป็น บ.ที่มีระบบอาวุธดีที่สุดของ ทอ.ในสมัยนั้น

  

            ในเดือน ก.ย.๒๕๓๖ นักบินที่เป็นครูการบิน บ.L - 39ZA/ART ชุดแรกจำนวน ๖ นาย อันได้แก่

 • น.ท. วรฉัตร  ธารีฉัตร
 • น.ท. ชาญชาย  เกิดผล
 • น.ท. ชูชาติ  บุญชัย
 • น.ต. สุรศักดิ์  ทุ่งทอง
 • น.ต. สำราญ  ชมโท
 • น.ต. วันชัย  นุชเกษม

ได้เดินทางไปฝึกบิน ณ บริษัท AERO  VODOCHODY จำกัด  เป็นเวลา ๖ สัปดาห์จนสำเร็จขั้นพื้นฐาน  ร่วมด้วย

 • น.ต. สรร  น้ำฟ้า (นักบินลองเครื่องต้นแบบจากส่วนกลาง)
 • น.ต เกษม  สุดตา (หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่ช่าง)

            ในเวลาต่อมานักบินชุดที่สองเดินทางไปอบรมหลักสูตร Pilot  Ground  Training  Course เป็นเวลาประมาณ ๓ สัปดาห์ ณ บริษัท AERO  VODOCHODY จำกัด  และกลับมาฝึกบินต่อที่กองบิน ๑  โคราช  จนสำเร็จหลักสูตรทั้ง ๖ นาย  ได้แก่

 • น.ต. สุรสีห์  โฉมที
 • น.ต. ชิษณุ  จียะพันธ์
 • น.ต. คงศักดิ์  จันทรโสภา
 • น.ต. ชุมพล  ธนะสังข์
 • ร.อ. คมสันติ์  คงคา
 • ร.อ. นิพัทธ  เล็กขาว

 

ฝูงบินฝึก L - 39ZA/ART แบบรวมการ (PIONEER)

            ๑๓ ม.ค.๒๕๓๗ มีคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓ / ๒๕๓๗ โดย พล.อ.อ. ม.ร.ว. ศิริพงษ์  ทองใหญ่ ผบ.ทอ.ในขณะนั้น  แต่งตั้ง "คณะกรรมการอำนวยการฝึกนักบิน L - 39ZA/ART แบบรวมการ (PIONEER)" ซึ่งประกอบด้วย ๓ ฝูงบิน  วางกำลัง ณ กองบิน ๑  โคราช  กองพลบินที่ ๒

            ๒๑ เม.ย.๒๕๓๗ ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๑๔/๓๗ โดย พล.อ.อ. ม.ร.ว. ศิริพงษ์  ทองใหญ่ ผบ.ทอ.ในขณะนั้น  ได้กำหนดให้ บ.L - 39ZA/ART เป็น "เครื่องบินขับไล่ฝึกแบบที่ ๑ [บ.ขฝ.๑]"  เข้าประจำการใน ทอ.จำนวน ๔๐ เครื่อง  โดยอนมุัติบรรจุกำลังพลและเปิดอัตราดังนี้

 • ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๑๐๑ (101th  Tactical  Fighter  Squadron : 101th TFS.)

             น.ท. ชาญชาย  เกิดผล เป็น ผบ.ฝูงบิน ๑๐๑

             น.ท. สุรศักดิ์  ทุ่งทอง เป็น รอง ผบ.ฝูงบิน ๑๐๑

 

 • ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๑๐๒ (102nd  Tactical  Fighter  Squadron : 102nd TFS.)

        น.ท. วรฉัตร  ธารีฉัตร เป็น ผบ.ฝูงบิน ๑๐๒

             น.ท. สำราญ  ชมโท เป็น รอง ผบ.ฝูงบิน ๑๐๒

 

 • ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๔๐๑ (401th  Tactical  Fighter  Squadron : 401th TFS.)

        น.ท. ชูชาติ  บุญชัย เป็น ผบ.ฝูงบิน ๔๐๑

        น.ท.วันชัย  นุชเกษม เป็น รอง ผบ.ฝูงบิน ๔๐๑

 

ฝูบิขัล่ยุวิธีที่: CHECKER

            ในปีพศ.๒๕๓๘ - ๒๕๔๓ ทอ.อนุมัติให้มีการฝึกบินระหว่างครูการบินจากฝูงบิน ๑๐๑ กับครูการบินจากประเทศอิสราเอลเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการบินต่อกัน  ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝึกนักบินขับไล่ / โจมตีขั้นต้นอย่างต่อเนื่อง  เป็นผลให้การฝึกมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

             ปีพ.ศ.๒๕๔๖ ทอ.ได้ปรับวางกำลังโดยอนุมัติให้ย้าย บ.ขฝ.๑ จำนวน ๑๘ เครื่องจากฝูงบิน ๑๐๑ ไปประจำการ ณ ฝูงบิน ๔๐๑  กองบิน ๔  ตาคลี  กองพลบินที่ ๓  โดยมี น.ท. สุรกิจ  สมทวิวัฒนกุล เป็น ผบ.ฝูงบิน ๑๐๑ ในขณะนั้น

 

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๑๐๒ : ASTRO

            ในปีพ.ศ.๒๕๔๒ ได้โอน บ.ขฝ.๑ เกลี่ยให้กับ ๒ ฝูงบิน คือ ฝูงบิน ๑๐๑ และฝูงบิน ๔๐๑ เพื่อรองรับการบรรจุประจำการเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก [บ.ข.๑๙ ก : F - 16A/B ADF]  โดยมี น.ท. ตรีพล  อ่องไพฑูรย์ เป็น ผบ.ฝูงบิน ๑๐๒ ในขณะนั้น

 

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๔๐๑ : DRAGON

            ภายหลังจากยกเลิกฝูงบินฝึก บ.L - 39ZA/ART แบบรวมการ (PIONEER) อันเนื่องมาจากมีความพร้อมในแตละฝูงของทั้ง ๓ ฝูงบินแล้ว  ฝูงบิน ๔๐๑ จึงได้เคลื่อนย้ายหน่วยจากที่ตั้งชั่วคราวบริเวณ Loop B ของกองบิน ๑  โคราช  เข้าประจำการ ณ กองบิน ๔  ตาคลี  กองพลบินที่ ๓  เพื่อดำรงภารกิจในหลักสูตรการฝึกนักบินขับไล่ / โจมตีขั้นต้น  โดยมี น.ท. สุกิจ  สมทวิวัฒนกุล เป็น ผบ.ฝูงบิน ๔๐๑ ในขณะนั้น

            ในปีพ.ศ.๒๕๔๗ ทอ.ได้ปรับวางกำลังโดยอนุมัติให้ย้าย บ.ขฝ.๑ ที่มีอยู่เดิมของฝูงบิน ๔๐๑ ไปประจำการ ณ ฝูงบิน ๔๑๑  กองบิน ๔๑  เชียงใหม่  กองพลบินที่ ๓ เพื่อทดแทนเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๕ [บ.จ.๕ : OV - 10C] ซึ่งปลดประจำการ

  

  

 

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๔๑๑ : THUNDER

            ในปีพ.ศ.๒๕๔๗ ทอ.ได้ปรับวางกำลังโดยอนุมัติให้ฝูงบิน ๔๑๑ รับโอน บ.ขฝ.๑ จากฝูงบิน ๔๐๑ เข้าประจำการเพื่อทดแทน บ.จ.๕ ซึ่งปลดประจำการ  โดยมี น.ท. ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลทร เป็น ผบ.ฝูงบิน ๔๑๑ ในขณะนั้น

  

  ผู้ตั้งกระทู้ ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2014-09-28 17:27:05 IP : 101.109.207.67


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3009155)

HALL  OF  FLAME

 

            ทอ.มีนักบินที่มีชั่วโมงบินกับเครื่องบินขับไล่ฝึกแบบที่ ๑ [บ.ขฝ.๑ : L - 39ZA/ART] ครบ ๒,๐๐๐ ชั่วโมงบินมาแล้ว ดังนี้

(๑)  น.ต. ฐานันดร์  ทิพเวส : MICRON

(๒)  น.ต. สุนทร  ผ่องอำไพ : CHERISH

(๓)  น.ต.อรรถพล  ปานมงคล : AGENT

(๔)  น.ต. ธีระพงษ์  ปัตนา : ACCORD

  

(๕)  ยุทธนา  สงวนพงษ์ : HILL

(๖)  ธรรมศักดิ์  มั่นทน : BOVY

(๗)  น.ต. เอกกมล  เทพสุภรณ์กุล : SMILEY

(๘)  น.ต. อรรถสิทธิ์  ประสานพรรณ์ : SAMURAI

(๙)  น.ท. จารุวัฒน์  วัดละเอียด : JUMBO

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-09-29 05:25:06 IP : 125.24.94.187[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.