ReadyPlanet.com


Patch นี้มีเรื่องราว (Alpha Jet)...๒๕


            ตอนที่ ๒๕ นี้...ขอย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.ย.๒๕๕๓  เวลา ๘.๓๐น.  กองทัพอากาศโดยกองบิน ๒๓  อุดร  กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ ๑๐ ปีของการประจำการเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗  [ บ.จ.๗ : ALPHA JET ] ในกองทัพอากาศ ณ อาคารโรงเก็บอากาศยาน  ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๒๓๑  โดยกองบิน ๒๓ กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นเกียรติแก่อากาศยาน  ตลอดจนผู้บังคับบัญชา  นักบิน  และเจ้าหน้าที่ซึ่งเคยปฏิบัติงานกับ ALPHA JET   รวมถึงยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ  ตลอดจนความสามัคคีระหว่างกัน

          ในการนี้ได้มีการจัดการตกแต่งสีแพนหางดิ่งของเครื่องบิน ALPHA JET จำนวน ๒ เครื่อง  คือ

 • บ.จ.๗ - ๑๔ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๓๔ Serial  No. : 0027 / 40 + 27
 • บ.จ.๗ - ๑๗ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๔๒ Serial  No. : 0136 / 41 + 36

เป็นรูปแบบพิเศษในโอกาสครบ ๑๐ ปี เป็นเวลา ๑ ปี  เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของอากาศยาน  ทั้งนี้ในช่วงเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐น. จะเป็นพิธี “เกียรติยศ ๑๐ ปี บ.จ.๗”  โดยการจัดแสดงหมู่บินเกียรติยศ  อันมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ทอ., อดีตผู้บังคับการกองบิน ๒๓,  อดีตผู้บังคับฝูงบิน ๒๓๑ ร่วมทำการบิน

 

ความเป็นมาของโครงการ

            ตามแผนโครงสร้างกองทัพไทยปีพ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๕  กองทัพอากาศ (ทอ.) ต้องปรับลดความต้องการกำลังรบจาก ๓๖ ฝูงบินให้เหลือ ๒๔ ฝูงบิน  เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ถูกตัดลงตามวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ  แต่ ทอ.ก็ยังไม่มีเครื่องเพียงพอที่จะใช้สนับสนุนภารกิจทางยุทธการตามแผนการปรับลดกำลังรบ  เช่น  เครื่องบินโจมตี - ธุรการแบบที่ ๒  [ บ.จธ.๒ : AU - 23A ] และเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๕  [ บ.จ.๕ : OV - 10C ] จะครบอายุการใช้งานและปลดประจำการในอีก ๒ - ๓ ปีข้างหน้า (เป็นการประมาณการในขณะนั้น)  ดังนั้น ทอ.จึงจำเป็นต้องจัดหาเครื่องบินขับไล่ / โจมตีที่มีสมรรถนะเท่ากันหรือดีกว่ามาทดแทน

            ในเดือนก.พ.๒๕๔๒  กระทรวงกลาโหมเยอรมันนีได้เสนอเครื่องบิน ALPHA  JET ให้ ทอ.ในราคามิตรภาพ (Symbolic  Price)  เนื่องจาก ทอ.เยอรมันได้ปลดประจำการเครื่องบินรุ่นนี้เพื่อลดขนาดของกองทัพ  และได้เก็บรักษาไว้ในสภาพที่ดีมาก  โดยถึงแม้ว่าจะถูกใช้งานมาแล้วเป็นอายุเฉลี่ยกว่า ๒,๐๐๐ ชม.บิน  แต่ก็ยังคงเหลืออายุการใช้งานได้ดีอีกกว่า ๘,๐๐๐ ชม.บิน  ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวน ชม.บินที่ ทอ.บินอยู่ในปัจจุบัน (ในขณะนั้น) โดยเฉลี่ยเครื่องบิน ๑ เครื่อง / ๒๐๐ ชม.บิน / ปี  เครื่องบิน ALPHA  JET ที่ปรับคืนสภาพใหม่นี้จะสามารถทำการบินต่อไปได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี  ซึ่งก็ตรงกับความต้องการที่จัดหาเครื่องบินใหม่ภายใต้วัตถุประสงค์ของ ทอ.ไทยในขณะนั้นพอดี

            ต่อมาในวันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๔๒  รมว.กลาโหม (ในสมัยนั้น)  ได้อนุมัติหลักการให้ ทอ.จัดซื้อเครื่องบิน ALPHA  JET จากรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมันนีได้จำนวน ๕๐ เครื่อง  ในลักษณะการจัดซื้อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (Goverment  to  Goverment : G to G)  โดยให้ใช้งบประมาณของ ทอ.

            ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๔๒ คณะรัฐมนตรี (ครม.ในสมัยนั้น) มีมติให้ ทอ.จัดซื้อได้เพียง ๒๕ เครื่องเท่านั้น  เป็นไปตามกำลังงบประมาณที่ ทอ.จะสนับสนุนได้  โดยให้ทำการปรับสภาพเครื่องบินให้ได้ตามมาตรฐาน AIR  WORTHINESS ของเยอรมันนีจำนวน ๒๐ เครื่อง  และเก็บไว้เป็นเครื่องอะไหล่จำนวน ๕ เครื่อง  วงเงินงบประมาณจัดซื้อ ๑,๒๘๖,๕๖๒,๕๙๒ บาท  โดยในการจัดซื้อครั้งนี้ได้จัดทำการค้าต่างตอบแทน (Counter  Trade) ตามมติ ครม.ด้วย

            จากนั้นเมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๔๒ ผบ.ทอ.(ในสมัยนั้น) ได้ลงนามร่วมในข้อตกลง (Agreement) จัดซื้อเครื่องบิน ALPHA  JET จำนวน ๒๕ เครื่องกับ Mr. HEMAN  ERATH เอกอัครราชฑูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย  และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันได้ลงนามแทนรัฐบาลว่าจ้างบริษัท FAIRCHILD  DORNAIR เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการปรับคืนสภาพเครื่องบินและเครื่องยนต์ทั้งหมด  เนื่องจากเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินรุ่นนี้  โดยกระทรวงกลาโหมเยอรมันนีเป็นผู้รับผิดชอบแทน ทอ.ในการส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคมาควบคุมดูแลการปรับคืนสภาพ  ให้สามารถทำการบินได้ตามมาตรฐาน AIR  WORTHINESS  ซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้ง ๒๐ เครื่องภายในเดือน ก.ย.๒๕๔๔

 

การส่งมอบเครื่อง

ชุดแรก  จำนวน ๕ เครื่อง  ดังนี้

 • บ.จ.๗ - ๑ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๑๑ Serial  No. : 0149 / 41 + 49
 • บ.จ.๗ - ๒ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๑๒ Serial  No. : 0156 / 41 + 56
 • บ.จ.๗ - ๓ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๑๓ Serial  No. : 0158 / 41 + 58
 • บ.จ.๗ - ๔ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๑๔ Serial  No. : 0163 / 41 + 63
 • บ.จ.๗ - ๕ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๑๕ Serial  No. : 0166 / 41 + 66

โดยนักบิน ทอ.๖ นาย  นำเครื่องขึ้นบินเดินทางจากประเทศเยอรมันนีถึง ทอ.  และมีพิธีรับมอบเครื่องเมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๒๕๔๓  โดยนักบินทั้ง ๖ นาย  ประกอบด้วย

 • น.อ. วรฉัตร  ธารีฉัตร (นักบินลองเครื่อง) : ผอ.กองปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์  กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ
 • น.อ. สุรศักดิ์  ทุ่งทอง (นักบินลองเครื่อง) : รอง ผอ.กองการฝึก  กรมยุทธการทหารอากาศ
 • น.ท. พงษ์สวัสดิ์  จันทสาร (นักบิน) : หน.แผนกยุทธการ  กองบิน ๒๓
 • น.ต. ศรสิต  กีรติพล (นักบิน) : รอง ผบ.ฝูงบิน ๒๓๑
 • น.ต. สุรกิจ  สมทวิวัฒนกุล (นักบิน) : นายยุทธการ  กองบิน ๒๓
 • น.ต. ภัทรกร  หาวิระ (นักบิน) : นายทหารการฝึกฝ่ายยุทธการ  ฝูงบิน ๒๓๑

 

 

ชุดที่สอง  จำนวน ๗ เครื่อง  ดังนี้

 • บ.จ.๗ - ๖ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๒๑ Serial  No. : 0126 / 41 + 26
 • บ.จ.๗ - ๗ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๒๒ Serial  No. : 0137 / 41 + 37
 • บ.จ.๗ - ๘ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๒๓ Serial  No. : 0167 / 41 + 67
 • บ.จ.๗ - ๙ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๒๔ Serial  No. : 0168 / 41 + 68
 • บ.จ.๗ - ๑๐ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๒๕ Serial  No. : 0172 / 41 + 72
 • บ.จ.๗ - ๑๑ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๓๑ Serial  No. : 0174 / 41 + 74
 • บ.จ.๗ - ๑๒ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๓๒ Serial  No. : 0175 / 41 + 75
ได้ส่งมอบทางเรือโดยเดินทางมาถึงฐานทัพเรือสัตหีบเมื่อเดือน ก.ค.๒๕๔๔
 
ชุดที่สาม  จำนวน ๘ เครื่อง
 • บ.จ.๗ - ๑๓ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๓๓ Serial  No. : 0003 / 40 + 03
 • บ.จ.๗ - ๑๔ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๓๔ Serial  No. : 0027 / 40 + 27
 • บ.จ.๗ - ๑๕ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๓๕ Serial  No. : 0125 / 41 + 25
 • บ.จ.๗ - ๑๖ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๔๑ Serial  No. : 0134 / 41 + 34
 • บ.จ.๗ - ๑๗ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๔๒ Serial  No. : 0136 / 41 + 36
 • บ.จ.๗ - ๑๘ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๔๓ Serial  No. : 0145 / 41 + 45
 • บ.จ.๗ - ๑๙ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๔๔ Serial  No. : 0161 / 41 + 61
 • บ.จ.๗ - ๒๐ / ๔๔ หมายเลขเครื่อง ๒๓๑๔๕ Serial  No. : 0164 / 41 + 64

 

จะเดินทางถึงวันที่ ๑๓ ธ.ค.๒๕๔๔  และมีพิธีรับมอบในวันที่ ๒๐ ธ.ค.๒๕๔๔ โดยพล.อ.อ. อนุพันธ์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ผบ.บยอ.(ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธี


ผู้ตั้งกระทู้ ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-01-07 16:56:09 IP : 125.24.41.96


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1403292)

HALL  OF  FLAME

            ทอ.มีนักบินที่มีชั่วโมงบินกับเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗  [ บ.จ.๗ : ALPHA  JET ] ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบินมาแล้ว ดังนี้

(๑)  น.ต. อนุวัตร  อนุกูลสวัสดิ์ : MIGHTY  ได้เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๔๘

(๒)  น.ต. มนู  ศิริวัฒน์ : SEAGULL  ได้เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๔๘

(๓)  น.ต. เพิ่มยศ  แก้วสว่าง : RACCOON  ได้เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๔๙

(๔)  น.ต. สามารถ  จิตรบรรจง : TALENT  ได้เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๔๙

(๕)  น.ต. สิทธิรัตน์  พู่ทรงชัย : MCGYVER  ได้รับเมื่อ ๑๓ ต.ค.๔๙

(๖)  น.ต. กิตติกร  ลักษณะละม้าย : RYAN  ได้เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๕๐

(๗)  น.อ. ศรสิต  กีรติพล : LUCIFER  ได้เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๐

(๘)  น.ต. บัญชาพล  อรัณยะนาค : ZYMASE  ได้เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๐

(๙)  น.ต. ปรารภ  อิ่มแสง : HUNGRY  ได้เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๕๑

(๑๐)  น.ต. ณรงค์เดช  ห่อเย็น : SQUEEZE  ได้รับเมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๕๒

(๑๑)  น.ต. ศักดิ์ชาย  นุ่นสิงห์ : SEAON  ได้รับเมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๒

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-07 19:23:53 IP : 125.24.41.96[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.