ReadyPlanet.com


Patch นี้มีเรื่องราว (Name Tag)...๒๒


            "ในปีพ.ศ.๒๕๒๒  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองทัพอากาศจัดถวายการฝึกบินแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ตามหลักสูตรของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศ  โดยทรงสำเร็จหลักสูตรเมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๒๕๒๓  และทรงได้รับพระราชทานเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินของกองทัพอากาศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๒๕๒๓  ณ  โรงเรียนนายเรืออากาศ"

            เนื่องด้วยสำนึกในพระอัจฉริยภาพทางด้านการบิน  อีกทั้งยังทรงเป็น "เจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่น  พระองค์แรกในพระบรมราชจักรีวงศ์"  ผมและทีมงานจึงได้อัญเชิญเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน (Pilot"s  Wings) อันจารึกพระนามของพระองค์ท่านมาสถิตไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เรื่องราวในตอนนี้

            วันนี้ผมขอรวบรวมเอาป้ายชื่อ (Name  Tag) แบบฟรีสไตล์ (บางส่วน) ของแต่ละฝูงบินของกองทัพอากาศ  มาจัดไว้ในกระทู้นี้ครับ

(๑) ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๑๐๒

            ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก  [ บ.ข.๑๙ ก : F - 16A/B  ADF]

 

 

(๒)  ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๑๐๓

            ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก  [ บ.ข.๑๙ ก : F - 16A/B ]  ครบวาระการประจำการปีที่ ๒๐ ไปเมื่อปีที่แล้ว

 

   

 

 (๓)  ฝูงบิน ๒๐๑  รักษาพระองค์

 • แถวบน  เป็นป้ายชื่อนักบินที่บินกับเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๖ ข/ค/ง  [ ฮ.๖ ข/ค/ง : BELL - 412/HP/EP ]
 • แถวล่าง  เป็นป้ายชื่อที่ออกแบบพิเศษสำหรับกำลังเจ้าหน้าที่ที่ไปปฎิบัติภารกิจใน "กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙" (กกล.ทอ.๙) ณ สนามบินบ่อทอง  จ.ปัตตานี  ในนาม "หน่วยบิน ๙๒๐๑"  โดยใช้เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๖ ง [ BELL - 412EP ] เข้าร่วมภารกิจจำนวน ๒ เครื่อง / ๑ ปีงบประมาณ

  

    

 

(๔)  ฝูงบิน ๒๐๓

            ประจำการด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๖  [ ฮ.๖ : UH - 1H ]  เพิ่งจะฉลองครบวาระการประจำการปีที่ ๔๐ ไปเมื่อปลายเดือน พ.ค.๒๕๕๒ ที่ผ่านมา

 

(๕)  ฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๒๑๑

            ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค  [ บ.ข.๑๘ ข/ค : F - 5E/F ]  เพิ่งจะฉลองครบวาระการประจำการปีที่ ๓๐ ไปเมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๕๔

  

(๖)  ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๒๓๑

 • ฝั่งซ้ายมือ  เป็นป้ายชื่อที่ใช้เมื่อครั้งประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ก/ข/ค  [ บ.ข.๑๘ ก/ข/ค : F - 5A/B/E/F ]
 • ฝั่งขวามือ  เป็นป้ายชื่อที่ใช้ปัจจุบัน  ซึ่งประจำการด้วยเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗  [ บ.จ.๗ : ALPHA  JET ]

 

 

(๗)  ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๔๐๑

            ฝูงนี้ผมยกให้เป็นฝูงที่มีการจัดทำป้ายชื่อนักบินมากแบบที่สุด  ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่/ฝึกแบบที่ ๑  [ บ.ขฝ.๑ : L - 39ZA/ART ]

   

   

 

(๘) ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๔๐๑

            ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่ฝึกแบบที่ ๒  [ บ.ขฝ.๒ : T 50TH ]

 

(๙)  ฝูงบิน ๔๐๒

 • ฝั่งซ้ายมือ  เป็นป้ายชื่อของนักบินที่บินกับเครื่องบินตรวจการณ์ลำเลียงแบบที่ ๗  [ บ.ตล.๗ : ARAVA ] โดยปีนี้เครื่องบิน ARAVA รับใช้ชาติมาครบ ๓๐ ปีแล้ว
 • ตรงกลาง  เป็นป้ายชื่อของนักบินที่บินกับเครื่องบินตรวจการณ์ลำเลียงแบบที่ ๑๒   [ บ.ตล.๑๒ : LEARJET ]  โดยเครื่องบิน LEARJET รับใช้ชาติครบ ๒๐ ปีผ่านพ้น
 • ฝั่งขวามือ  เป็นป้ายชื่อของนักบินที่บินกับเครื่องบินตรวจการณ์ฝึกแบบที่ ๒๐  [ บ.ตฝ.๒๐ : DA - 42MPP ]

   

 

(๑๐)  ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๔๐๓

            ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก  [ บ.ข.๑๙ ก : F - 16A/B ]

   

 

(๑๑) ฝูงบิน ๔๐๔

            ประจำการด้วยเครื่องบินไร้นักบินตรวจการณ์แบบที่ ๑  [ บร.ต.๑ : AEROSTAR ]

 

(๑๒)  ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๔๑๑

 • แถวบนซ้ายมือ  เป็นป้ายชื่อที่ใช้เมื่อครั้งประจำการด้วยเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๕  [ บ.จ.๕ : OV - 10C ] ในยุคแรกๆ
 • แถวบนขวามือ  เป็นป้ายชื่อที่ใช้เมื่อครั้งประจำการด้วยเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๕  [ บ.จ.๕ : OV - 10C ] ในยุคหลังจนถึงปีที่เครื่องปลดประจำการ
 • แถวล่าง  เป็นป้ายชื่อที่ใช้ปัจจุบัน  ซึ่งประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่/ฝึกแบบที่ ๑  [ บ.ขฝ.๑ : L - 39ZA/ART ]

 

     

(๑๓)  ฝูงบิน ๔๖๑

            เป็นป้ายชื่อที่ใช้ร่วมกันระหว่างนักบินเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก  [ บ.ล.๒ ก : BT - 67 ]  และนักบินเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๙  [ บ.ล.๙ : NOMAD ]  โดยเฉพาะฝั่งขวามือ  เป็นชุดป้ายชื่อที่ออกใช้ครั้งแรกในวาระครบรอบ ๒๕ แห่งการสถาปนาฝูง  เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๕๒

 

 

(๑๔)  ฝูงบิน ๕๐๑

            ประจำการด้วยเครื่องบินโจมตี - ธุรการแบบที่ ๒  [ บ.จธ.๒ : AU - 23A ]  ซึ่งถือเป็นฝูงบิน AU - 23A ฝูงเดียวของโลก  รับใช้ชาติล่วงเข้าปีที่ ๓๘ แล้วในปีนี้

 • แถวบน - ฝั่งซ้ายมือ  เป็นป้ายชื่อที่ใช้กันปัจจุบัน
 • แถวบน - ฝั่งขวามือ  เป็นป้ายชื่อที่ออกแบบพิเศษเพื่อมอบเป็นเกียรติประวัติให้แก่นักบินที่บินกับเครื่องเกิน ๑,๐๐๐ และเกิน ๒,๐๐๐ ชั่วโมง  โดยมีพิธีมอบไปเมื่อครั้งงานฉลองครบวาระ ๓๖ ปีแห่งการบรรจุประจำการเครื่องบิน AU - 23A เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๐
 • แถวล่าง เป็นป้ายชื่อที่ออกแบบพิเศษสำหรับกำลังเจ้าหน้าที่ที่ไปปฎิบัติภารกิจใน "กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙" (กกล.ทอ.๙) ณ สนามบินบ่อทอง  จ.ปัตตานี  ในนาม "หน่วยบิน ๙๕๐๑"

  

  

 

(๑๕)  ฝูงบิน ๕๖๑

            ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องบินมาบรรจุประจำการ

   

 

(๑๖)  ฝูงบิน ๖๐๑

            ประจำการด้วยเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘  [ บ.ล.๘ : C - 130H ]

  

  

 

(๑๗)  ฝูงบิน ๖๐๒  รักษาพระองค์ฯ

            ประจำการด้วยเครื่องบินโดยสารในตระกูล BOEING และ AIRBUS

 

(๑๘)  ฝูงบิน ๖๐๓

            เป็นป้ายชื่อนักบินที่ใช้ร่วมกันในอากาศยานทั้ง ๓ แบบ คือ

 • เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๕  [ บ.ล.๕ : AVRO - 748 ]
 • เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๑๔  [ บ.ล.๑๔ : G - 222 ]  ปัจจุบันปลดประจำการไปแล้ว
 • เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๑๖ [ บ.ล.๑๖ : ATR 72 - 500 ]

 

(๑๙)  ฝูงบิน ๖๐๔  เป็นฝูงฝึกบินพลเรือน

            เป็นป้ายชื่อนักบินที่ใช้ร่วมกันในอากาศยานทั้ง ๓ แบบ คือ

 • เครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๔  [ บ.ฝ.๑๔ : C - 172 ]
 • เครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๖  [ บ.ฝ.๑๖ : CT - 4 ]
 • เครื่องบินฝึกแบบที่ ๒๐  [ บ.ฝ.๒๐ : DA - 42 ]

 

(๒๐)  ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๗๑๑

            เป็นป้ายชื่อที่ใช้เมื่อครั้งประจำการด้วยเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๕  [ บ.จ.๕ : OV - 10C ]  เมื่อครั้งเข้าวางกำลัง ณ กองบิน ๗๑  สุราษฏร์

 

(๒๑)  ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๗๐๑

 • ฝั่งซ้ายมือ  เป็นป้ายชื่อของนักบินที่บินกับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค  [ บ.ข.๑๘ ข : F - 5E ]
 • ตรงกลาง - ฝั่งขวามือ  เป็นป้ายชื่อของนักบินที่บินกับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐ ก  [ บ.ข.๒๐ ก : JAS - 39C/D ]

     

 

(๒๒)  ฝูงบิน ๗๐๒

            เป็นป้ายชื่อนักบินที่ใช้ร่วมกันในอากาศยานทั้ง ๒ แบบ คือ

 • เครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนแบบที่ ๑  [ บ.ค.๑ : SAAB  340AEW ]
 • เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๑๗ [ บ.ล.๑๗ : SAAB  340B ]

 

(๒๓)  ฝูงฝึกขั้นต้นและฝูงฝึกขั้นปลาย

            แหล่งที่บ่มเพาะต้นกล้านักบิน  ที่จะเติบใหญ่ไปเป็นเสืออากาศชั้นยอดที่ปกป้องคุ้มครองน่านฟ้าไทย  และช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติยามเกิดยุคเข็ญ

 • ฝูงฝึกขั้นต้น  ประจำการด้วยเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๖  [ บ.ฝ.๑๖ : CT - 4 ]
 • ฝูงฝึกขั้นปลาย  ประจำการด้วยเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙  [ บ.ฝ.๑๙ : PC - 9 ]

    

  

 

(๒๔)  หมู่บินผาดแผลงบลูฟินิกซ์ผู้ตั้งกระทู้ ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-07-29 17:12:31 IP : 125.24.4.220


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1340302)

ถึง...คุณ Patch

คุณ Patch มีส่งแบบให้แล้วครับ  เดี๋ยวผมจะประมวลภาพรวมทั้งหมดทุกชั้นความสามารถ (ทุกชั้นปีก)

 • ฝูงบิน ๒๐๑  รักษาพระองค์  Version ใหม่ของเรา  จะมีการแก้สรีระและท่าทางการ Hop ของ Bell - 412 ให้ดู Realistic มากขี้น  ดูจากภาพแล้ว...ผมอยากทำให้ดีขึ้นกว่าที่มีในท้องตลาด

 

ถึง...คุณ B@ll

ขอบคุณครับ

 

ถึง...Mr.Douglas

          ขอบคุณเพื่อนมากที่ให้สติจนเราเห็นถึงคุณค่าของสะสมในบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองแทนที่จะไปบ้าเก็บแต่อาร์มนอก  ปักครบทุกฝูงทุกชั้นแล้วจะ Fed "EX ไปให้ (รับเป็นเงินไทยนะโฟ้ย  ไม่เอาเงินยูเอส  แล้วถ้าอ่านไม่ออกก็ให้เมียเอ็งมาแปลให้ฟังเน้อ)

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-29 21:30:55 IP : 125.24.41.228


ความคิดเห็นที่ 2 (1340566)

ผมได้รับ patch 30 ปี ARAVA/ 20 ปี LEARJET/ NAME TAG 3 ชุด 9 ชิ้น และ patch C-130 LUCKYWAY เรียบร้อยแล้วนะครับ คุณภาพคงเส้นคงวา เช่นเดิม  และอย่าลืม PEACH  NARESUAN นะครับ รอเข้ากรอบอยู่ครับ  ชุดอื่นแซงหน้าเข้ากรอบไปหมดแล้ว     

ผู้แสดงความคิดเห็น surakij.c (surakij-dot-c-at-unithai-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-01 09:29:13 IP : 203.146.51.66


ความคิดเห็นที่ 3 (1340592)

รับทราบ...เดี๋ยวจะค่อยๆเนรมิตให้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-01 16:15:59 IP : 125.24.46.206


ความคิดเห็นที่ 4 (1341560)

            ได้รับของแล้วนะครับพี่  สวยงาม  ขอบคุณพี่อีกครั้งสำหรับคำติเพื่อก่อครับ  เห็นหน้าแรกเอากริปเปนมาอวด  เข้าไลน์ผลิดแล้ว แจ้งด้วยนะครับ  ไม่พลาดแน่นอน

            อยากจะรบกวนถามความแตกต่างระหว่างฝูงบินขับไล่สกัดกั้นและฝูงบินขับไล่ทางยุทธวิธี  แตกต่างกันอย่างไรครับ?  แล้วมีเครื่องบินชนิดไหนใน ทอ. ที่สังกัดฝูงบินเหล่านี้

ผู้แสดงความคิดเห็น b@ll (aubdoon66-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-08 13:14:09 IP : 58.8.168.59


ความคิดเห็นที่ 5 (1341614)

ตอบเป็นข้อนะครับ...คุณ B@ll

(๑)  ขอบคุณสำหรับคำติชมครับ  ถือว่าเป็นกำลังใจให้คนทำงานอย่างพวกเรา  ส่วนเรื่อง"ท่าน"...ยังไงก็ขอยืนยันว่าหูตาท่านเยอะจริงๆ  มีอะไรที่เราพูดจากันได้ก็พูดจากัน  อย่างไรเราก็เป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องจาก"สามเสน  ซอย ๙" ด้วยกัน...(^_^)

(๒)  Patch ของเครื่องบินขับไล่กริพเพ่นทั้งสองแบบนี้  ผลิตเมื่อต้นปีเพื่อให้นักบินและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบต่างๆของกริพเพ่นที่ประเทศอังกฤษ  โดยมีครูจากประเทศสวีเดนมาเป็นวิทยากร (นัยว่าเพื่อประหยัดงบประมาณ)  โดยทางต้นสังกัดเพิ่งจะอนุมัติให้ทีมงานนำออกจำหน่ายให้นักสะสม  จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์เครื่องขับไล่รุ่นใหม่ของประเทศเรา

(๓)  สำหรับความหมายของ "ฝูงบินขับไล่สกัดกั้น" และ "ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี"  ข้อนี้เดี๋ยวจะขยายผลให้ครับ  วันนี้ขอตอบเท่าที่ตอบได้ก่อน

            ฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๑๐๒ : ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก  [ บ.ข.๑๙ ก : F - 16A/B  ADF ]

            ฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๒๑๑ : ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค  [ บ.ข.๑๘ ข/ค : F - 5E/F  TIGRIS ]

            ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๑๐๑ : ยังไม่มีเครื่องมาประจำการ

            ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๑๐๓ : ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก  [ บ.ข.๑๙ ก : F - 16A/B ]

            ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๒๓๑ : ประจำการด้วยเครื่องโจมตีแบบที่ ๗  [ บ.จ.๗ : ALPHA  JET ]

            ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๔๐๑ : ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่/ฝึกแบบที่ ๑  [ บ.ขฝ.๑ : L - 39ZA/ART ]

            ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๔๐๓ : ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก  [ บ.ข.๑๙ ก : F - 16A/B ]

            ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๔๑๑ : ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่/ฝึกแบบที่ ๑  [ บ.ขฝ.๑ : L - 39ZA/ART ]

            ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๗๐๑ : ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข  [ บ.ข.๑๘ ข : F - 5E ]

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-08 20:52:23 IP : 125.25.183.154


ความคิดเห็นที่ 6 (1341823)

ของฝูงบิน ๕๖๑ เริ่มใช้สมัยใดครับ?  ในยุคที่ T - 33 ยังประจำการอยู่หรือยุคปัจจุบันที่เป็นฐานบินหน้า? เพราะว่าอาร์มฝูงกับป้ายชื่อมันแมทซ์กันเสียนี่กระไร...ว่าแต่โปรเจคหน้ารับเครื่อง ATR 72 - 500 เตรียมอาร์มไว้ยังครับ?

ผู้แสดงความคิดเห็น patch (patch_2901-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-10 17:59:35 IP : 110.49.55.146


ความคิดเห็นที่ 7 (1341880)

ตอบเป็นข้อๆนะครับ...

(๑)  ป้ายชื่อฝูงบิน ๕๖๑ : เป็นรูปแบบปัจจุบันที่ทางฝูงเพิ่งจะอนุมัติใช้  ส่วน Patch ของ FOB.กองบิน ๕๖ ในเวอร์ชั่นปรับปรุงใหม่คงจะออกตามๆกันมา

(๒)  Patch เครื่องบิน ATR 72 - 500 : แบบเสร็จแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-11 07:14:41 IP : 125.24.3.62


ความคิดเห็นที่ 8 (1344494)

ถามหน่อยครับ เริ่มตั้งแต่...

 

(๑)  ฝูงบิน ๔๐๒ รูปเครื่อง Learjet callsign PYTHON  อันนี้สงสัยนิดนึง  เพราะเพิ่งทราบจริงๆว่า callsign PYTHON เคยใช้กับเครื่อง  Learjet ด้วย  เท่าที่ทราบและเคยเห็นใช้กับเครื่อง Marchetti และ Fantrainer

 

(๒)  ฝูงบิน ๔๑๑ รูปหัวช้างกับรูปเครื่อง L-39 แบบไหนใช้ก่อนครับ

 

(๓)  ฝูงบิน ๕๐๑ รูปเครื่อง AU-23A ใช้ในปัจจุบันใช่หรือเปล่าครับ (ถ้าให้เดาคงออกมาพร้อมๆกับ name tag 1000 hrs. และ 2000 hrs.)

 

(๔)  ฝูงบิน ๕๖๑ ที่บอกว่าทางฝูงเพิ่งอนุมัติใช้  ในส่วนนี้ใช้ติดกับนักบินประจำฝูงบิน ๕๖๑ เหรอครับ  เพราะสงสัยว่าทางฝูงไม่มีเครื่องประจำการแต่มีเครื่องจากฝูงอื่นมา deployed แต่คงมีตำแหน่งระดับ ผบ.กองบิน หรือรองฯ ด้านต่างๆ  ดังนั้นถือว่า thaipatch สุดยอดมากครับที่เจาะฝูงบินนี้ได้และออกมาเป็น name tag ได้  เพราะ patch กองบินเอง  ผมยังหาจากทางฝูงไม่ได้เลย   มีแต่ patch ฝูงอย่างเดียว

ผู้แสดงความคิดเห็น patch (patch_2901-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-31 23:09:39 IP : 110.49.49.75


ความคิดเห็นที่ 9 (1344504)

ตอบเป็นข้อๆนะครับ

(๑)  เป็นป้ายชื่อรุ่นแรกของ LEARJET ที่เพิ่งเข้าประจำการในขณะนั้น  อยู่ในช่วงเวลาคาบเกี่ยว

(๒)  ป้ายชื่อหัวช้างล้านนาอนุมัติใช้ก่อนครับ  และเป็นป้ายชื่อแบบแรกที่เริ่มใช้งานตั้งแต่ L - 39 เข้าวางกำลัง ณ ฐานบินเชียงใหม่

(๓)  ป้ายชื่อ AU - 23A ทั้งสี่แบบเป็นแบบที่ใช้ในปัจจุบันทั้งหมดครับ  ป้ายชื่อรูปยุงการ์ตูนผลิตออกใช้หลังสุด  ในส่วนป้ายชื่อสีน้ำเงินนั้น  ผลิตออกใช้พร้อมกับป้ายชื่อนักบิน ๑,๐๐๐ และ ๒,๐๐๐ ชั่วโมง  โดยใช้คู่กับ Patch ๑,๐๐๐ และ ๒,๐๐๐ ชั่วโมงบินของเครื่องบิน AU - 23A

(๔)  ใช้ทั้งฝูงครับ

            ท้ายที่สุด...ขอบคุณสำหรับคำติชมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-09-01 00:00:13 IP : 125.24.3.126


ความคิดเห็นที่ 10 (1367683)

            ได้รูป Name Tag มาจาก "นาวาอากาศเอกปรีชา  ชนะชัย" สมัยบินกับเอลิคอปเตอร์แบบที่ ๔ ก  [ ฮ.๔ ก : S-58T ]  ก็คงเป็น Name Tag ในรูปแบบเก่าๆ ที่หามาให้ชมครับ  เป็นป้ายชื่อติดชุดบินกรณีไปร่วมฝึกร่วมผสมกับต่างชาติ

 

ความหมายของอักษรย่อ "P.GOD KKT."  คือ

 • P. ย่อมาจาก Preecha (ชื่อจริง)
 • GOD (ชื่อเล่น)
 • KKT. ย่อมาจาก Kokkatium (ฐานบินโคกกะเทียม)
 • ส่วนพื้นสีม่วง  คือ  สีประจำฝูง ๒๐๑ ในขณะนั้น  ใช้หมวกสีม่วง  ผ้าพันคอสีม่วง
ผู้แสดงความคิดเห็น patch (patch_2901-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-05 22:58:39 IP : 119.31.56.39


ความคิดเห็นที่ 11 (1379813)

ผมเพิ่งได้ป้ายชื่อมาอีก ๒ แบบ

 • แบบแรกเป็นของกองบิน ๒ ใช้ติดกับชุด PARTY  SUIT

 

 • ส่วนอีกแบบเป็นของฝูงบิน ๒๐๑ รอ. แตกต่างจากแบบแรกตรงที่ปักคำว่า ROYAL FLEET จากที่ปักด้วยด้ายสีม่วง  เปลี่ยนมาเป็นปักด้วยด้ายสีเหลือง  น่าจะใช้ในช่วงเดียวกับ Patch Long Live The King ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น patch (patch_2901-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-14 22:26:22 IP : 110.49.204.17


ความคิดเห็นที่ 12 (1392804)

เอกลักษณ์อย่างนึงของป้ายชื่อฝูงบิน ๒๓๑ (แบบดั้งเดิม) คือ  ปีกและนามเรียกขาน ปักด้วยดิ้นทองและดิ้นเงิน  ซึ่งน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของป้ายชื่อที่อาจจะโดดเด่นกว่าฝูงบินอื่นๆ ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น patch (patch_2901-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-03 20:54:52 IP : 118.172.252.128[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.