ReadyPlanet.com


กัปตันสมเด็จฯ เจ้าฟ้า


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร

ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภาคอากาศและประกาศนียบัตรครูการบิน

ในโอกาสทรงทำการบินเครื่องบินพาณิชย์แบบ BOEING 737 - 400 ครบ ๓,๐๐๐ ชั่วโมง

 

 

            ทั้งนี้  ภายหลังจากที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงทำหน้าที่กัปตัน  นำเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบิน STF 904 เดินทางจากเมืองเซียะเหมิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เมื่อเวลา ๑๖.๔๕ น. ของวันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๕๒  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จฯพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  เสด็จออกจากเครื่องบินพระที่นั่ง  มาถึงบริเวณพิธีที่โถงพักรอชั้นที่ ๑  ห้องรับรองพิเศษ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

            ทรงรับการทูลเกล้าทูลฯ ถวายประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภาคอากาศ  และประกาศนียบัตรครูการบิน  ในโอกาสที่ทรงทำการบินเครื่องบินพาณิชย์แบบ BOE ING 737 - 400 ครบ ๓,๐๐๐ ชั่วโมง  ซึ่งบริษัท  การบินไทย  จำกัด (มหาชน)  กรมการขนส่งทางอากาศ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านการบินโดยเฉพาะเครื่องบินพาณิชย์  หลังจากเป็นที่ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถด้านการบินเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศ  โดยทรงมุ่งมั่น  และทรงพระวิริยะอุตสาหะทำการฝึก  ด้วยทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการบินเครื่องบินพาณิชย์  และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะถวายงานปรับปรุงฝูงบินพระที่นั่งแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ

 

            โอกาสนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  รวมทั้งคณะลูกเรือในพระองค์เพื่อเป็นที่ระลึก

            กระทั่งเวลา ๑๗.๔๕ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ได้เสด็จฯประทับเครื่องบินพระที่นั่ง  ทรงทำการบิน Ceremonial  Flight บินฉลองบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่เป็นเวลา ๑๕ นาที  โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรศมิ์  พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  เสด็จฯ ทอดพระเนตรบริเวณลานจอด

            สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์  และทรงผ่านการสอบภาควิชาการใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี  แล้วทรงศึกษาหลักสูตรนักบินแบบ BOEING 737 - 400 ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๗  จนทรงผ่านการตรวจสอบและทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (Certified  Aircraft  Type  B - 734)  จากนั้นทรงศึกษาหลักสูตรกัปตันในปีพ.ศ.๒๕๔๘ จนทรงสำเร็จตามมาตรฐานหลักสูตร  ได้รับการถวายตำแหน่งนักบินที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๔๙  และแม้จะต้องทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในโอกาสต่างๆ  แต่ยังทรงเพียรทำการบินอย่างสม่ำเสมอจนครบ ๓,๐๐๐ ชั่วโมงไปเมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๒๕๕๒  ซึ่งนอกจากพระราชกรณียกิจด้านการบินแล้ว  จะทรงสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักบินของการบินไทยได้ด้วยผู้ตั้งกระทู้ ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-05-26 10:52:39 IP : 125.24.41.150


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.